Pranešimas apie 2021-01-05 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB UAB „„Agnaroma“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-02-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Agnaroma“, įm. k. 135673370,

Smiltynai I, Kauno r.

UAB „Betono laužas“, įm. k. 305594015,

Draugystės g. 17-1, Kaunas, LT-51229

tel. (8-687) 50 371

el. p. krdalius1975@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k.: 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, LT–44245

Tel.: 8 37 407548

El. paštas: info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-01-05

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Antrinių žaliavų perdirbimo aikštelės su sandėliavimo statiniais statyba ir eksploatavimas (Verslo g. 41, Kaunas)

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Nepavojingų nerūšiuotų statybinių, griovimo ir kitų atliekų surinkimas iš fizinių ir juridinių asmenų, jų išrūšiavimas ir paruošimas tolimesniam naudojimui, perdirbimui bei statybinių „lego“ blokelių gamyba naudojant susmulkintas, atrūšiuotas statybines, griovimo, stiklo atliekas, pelenus ir cementą.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-antriniu-zaliavu-perdirbimo-aiksteles-su-sandeliavimo-statiniais-statybos-ir-eksploatavimo-verslo-g-41-kaunas-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-susirinki/