Pranešimas apie 2020-12-31 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „AILIT“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-01-29

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „AILIT“

įm. k. 305448409

Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius

tel. +37065274386

el. p. ailitbaltic@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

įm. k. 300513582

Subačiaus g. 23, Vilnius

tel. +37052045139

el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-12-31

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nepavojingų atliekų tvarkymo veikla, Motorų g. 2, Vilnius

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „AILIT“ planuoja vykdyti nepavojingų panaudotų katalizatorių ir jų dalių atliekų surinkimo, rūšiavimo, paruošimo naudoti ir šalinti veiklą bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir laikymo veiklą. Visas mechaninio apdorojimo operacijas bei nepavojingų atliekų laikymą numatoma vykdyti uždarame sandėliavimo paskirties pastate, Motorų g. 2, Vilniuje.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/images/stories/PVSV_protokolai/AILIT_PVSV_ataskaita_viesinimui.pdf