Pranešimas apie 2020-08-05 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB „Vejerga“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2020-09-17

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vejerga

Įmonės kodas 302245542

Užnerio g. 32, Kaunas, LT-47484 Kauno m. sav.

Tel.: (8 618) 26320,

el.p.: nerijus.peciokas@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema

Įmonės kodas 300081400

Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231

Tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faks.: (8 46) 43 04 69

 el. p.: neda@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-08-05

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija

Adresas: Zarasų r. sav., Dusetų sen., Padustėlio k., V. Striogos g. 16.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojama pastatyti iki 2 MW galios vėjo jėgainę (generuojama galia – 1,5 MW), rotoriaus skersmuo iki 71 m,

aukščiausias konstrukcijų taškas iki 100 m. Planuojamos vykdyti veiklos ekonominės  veiklos rūšies kodas pagal Ekonomines veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo": 35.1 – Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ignalina.lt/go.php/lit/Del-PVSV-ataskaitos/12579