Pranešimas apie 2020-06-15 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2020-07-13

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „METSO LITHUANIA“,

Lvovo g. 105A, Vilnius

Telefonas (8 686) 66476

El. paštas ricardas.salkauskas@metso.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment“                              

Smolensko g. 3, Vilnius

Telefonas (8 5) 2644304

El. paštas aki@dge.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2020-06-15

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas;

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Gumos ir poliuretano gaminių gamyba. Liejyklos g. 10, Šiauliai

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Gumos ir poliuretano gaminių gamyba

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Metso_santrauka-vie%C5%A1inimui.pdf