Geriamojo vandens išvada statytojui

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išvadą apie geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (toliau – Išvada) išduoda tik tokiu atveju, kai statinys neprijungtas prie komunalinių inžinerinių tinklų ir kai geriamasis vanduo tiekiamas ne iš požeminio vandens gręžinio, o iš kito individualaus apsirūpinimo geriamuoju vandeniu šaltinio, pavyzdžiui, šachtinio šulinio.

Statytojas, siekiantis gauti Išvadą, NVSC turi pateikti  geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentus (tyrimų protokolus), kuriuose būtų nurodytas nustatytas žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), nitratų, nitritų, amoniako kiekis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis.

Geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo pavyzdinė forma

DETALUS PAAIŠKINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 10 priedo 9 punktu statybos užbaigimo komisijai (ir, vadovaujantis 93.17 papunkčiu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą) reikia  pateikti nustatyta tvarka užregistruoto požeminio vandens gręžinio paso kopiją arba geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentus (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Išvadą.

Vadovaujantis LAND 4-99 22 punktu požeminio vandens gavybos gręžinį galima naudoti tik turint Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos išduotą, Žemės gelmių registro nuostatuose nustatyta tvarka Žemės gelmių registre užregistruotą, gręžinio pasą.

Jei asmuo geriamuoju vandeniu apsirūpina iš gręžinio, jis privalo turėti gręžinio pasą, kurį teikia statybos užbaigimo komisijai (arba Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą). Todėl, kai vanduo tiekiamas iš požeminio vandens gręžinio (ar komunalinių inžinerinių tinklų), NVSC Išvados neteikia.

Tais atvejais, kai geriamasis vanduo tiekiamas ne iš požeminio vandens gręžinio, o iš kito individualaus apsirūpinimo geriamuoju vandeniu šaltinio, pavyzdžiui, šachtinio šulinio, asmuo iš NVSC turi gauti Išvadą, kurią, kartu su tyrimų dokumentais (protokolais), turės pateikti statybos užbaigimo komisijai (arba Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos).

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 43:2005 39 punktu, asmuo NVSC turi pateikti geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentus (tyrimų protokolus), kuriuose būtų nurodytas nustatytas žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), nitratų, nitritų, amoniako kiekis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 10 priedo 10 punktu, statybos užbaigimo komisijai (ir, vadovaujantis 93.18 papunkčiu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą) taip pat turi būti pateikti statinio projekte numatyti, laboratorinių matavimų programoje (ar koreguotoje laboratorinių matavimų programoje, jei programa buvo koreguota keičiant statinio projektą) nurodytų tyrimų (matavimų) dokumentai, įrodantys statinio vidaus vandentiekio tinkamą parengimą eksploatavimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-06