Administracinės paslaugos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracinių paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, sąrašas, patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. VKE-470


Fiziniai asmenys administracines paslaugas gali gauti per atstovus sudarydami įgaliojimus elektroniniu  būdu (www.igaliojimai.lt).

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas
 2. Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas
 3. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 4. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 5. Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas
 6. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas
 7. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 8. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 9. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 10. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
 11. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas
 12. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas
 13. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas

Kaip vertinate NVSC teikiamų paslaugų kokybę?


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-21