Administracinės paslaugos

Fiziniai asmenys administracines paslaugas gali gauti per atstovus sudarydami įgaliojimus elektroniniu  būdu (www.igaliojimai.lt).

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas
 2. Leidimo-higienos paso patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo sustabdymas ir dublikato išdavimas
 3. Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas
 4. Pavojingo objekto avarinio plano derinimas
 5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas
 6. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 7. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 8. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba), apimties nustatymo dokumento ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas
 9. Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimas
 10. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas
 11. Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas
 12. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 13. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 14. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 15. Pranešimo Europos Komisijai apie kosmetikos gaminio pateikimą rinkai teikimas
 16. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
 17. Asmenų konsultavimas
 18. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas
 19. Administracinės procedūros vykdymas
 20. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas
 21. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas

Kaip vertinate NVSC teikiamų paslaugų kokybę?


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-26