Administracinės paslaugos

Fiziniai asmenys administracines paslaugas gali gauti per atstovus sudarydami įgaliojimus elektroniniu  būdu (www.igaliojimai.lt).

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas
 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 3. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 4. Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas
 5. Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas
 6. Pranešimo apie žmogaus palaikų vežimą priėmimas
 7. Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas
 8. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 9. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 10. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 11. Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas
 12. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas
 13. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas
 14. Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas

Kaip vertinate NVSC teikiamų paslaugų kokybę?