Svarbi informacija projektuotojams ir statytojams

Data

2016 12 29

Įvertinimas
3
ID-10012307.jpg

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija, kurioje numatyta, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) turės dalyvauti tikrinant ne tik statybos ir rekonstravimo projektus, bet ir pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto ir pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirties keitimo projektus.

              Taip pat norime atkreipti projektuotojų ir statytojų dėmesį, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi šie statybos techniniai reglamentai:

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

PROJEKTUOTOJŲ DĖMESIUI

              Nuo 2017 m. sausio 1 d. projektuotojai techninio projekto bendrojoje dalyje privalės nurodyti visus visuomenės sveikatai galinčius turėti įtakos veiksnius ir sudaryti šių veiksnių laboratorinių tyrimų programą, kuri turės būti įgyvendinta statybos užbaigimo etape. Tokie reikalavimai nustatyti Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo 5.3.26 bei Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.18 papunkčiuose.

              Veiksnių laboratorinių tyrimų programą turėtų sudaryti:

tiriamos analitės ar fizikinio veiksnio pavadinimas;
bandinių paėmimo / matavimų vietos aprašymas;
tyrimo metodo pavadinimas;
tyrimo sąlygų aprašymas ir kita tyrimams atlikti bei rezultatams aiškinti reikalinga informacija.

Pavyzdys: 

Jeigu transporto triukšmo veikiamoje teritorijoje projektuojamas dešimties aukštų daugiabutis gyvenamasis namas, laboratorinių tyrimų programoje turi būti numatyta projektuojamose patalpose įvertinti iš aplinkos sklindantį triukšmą, t. y. atlikti matavimus antro, šešto, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie bus orientuoti į gatvę. Matavimai turi būti atlikti dienos, vakaro ir nakties metu, vadovaujantis LST ISO1996-1 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas“ 1 dalimi „Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka (tapatus ISO 1996-1:2003)“ ir LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas, matavimas ir įvertinimas“ 2 dalimi „Aplinkos triukšmo lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2007)“.

Jeigu daugiabutyje projektuojami inžineriniai įrenginiai (liftai, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė su vartais, mechaninio vėdinimo įrenginiai ir pan.), turi būti įvertintas ir jų skleidžiamas triukšmas, t. y. atlikti matavimai pirmo, dešimto aukšto butų miegamuosiuose kambariuose, kurie yra arčiausiai lifto šachtos, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vartų ir pan. Matavimai turi būti atliekami vadovaujantis LST EN ISO 16032:2004 „Akustika. Statinių inžinerinės įrangos garso slėgio lygių matavimas. Ekspertinis metodas“. Projektuojant daugiabučius gyvenamuosius namus, negalima pamiršti ir karšto vandens temperatūros matavimų, juos tikslinga atlikti labiausiai nuo šilumos punkto nutolusiame pastato taške. Matavimų metu karšto vandens temperatūra šilumos punkte negali būti mažesnė kaip 66o C. Taip pat svarbu numatyti ir dirbtinio apšvietimo laiptinėse matavimus.

Jeigu projektuojamame daugiabutyje name planuojama įrengti kitos paskirties patalpas, tokiose patalpose, atsižvelgiant į jų paskirtį, turi būti numatyta atlikti papildomus tyrimus (pvz.: mikroklimato, dirbtinio apšvietimo, vibracijos ir kitus matavimus).

STATYTOJŲ DĖMESIUI

              Lietuvos Respublikos statybos įstatymas nustato, kad statybos užbaigimas gali būti vykdomas surašant statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą.   Statybos rūšys, kurios gali būti užbaigiamos statytojui (ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui) surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos nurodytos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse.

              Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. statytojai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turės pateikti ir NVSC išvadas:

              1) dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų);

              2) dėl tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

SVARBU PRISIMINTI, KAD:

NVSC išvadas turite gauti prieš pateikdami prašymą deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimui Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos.

Laboratorinių matavimų programa turi būti techninio projekto bendrojoje dalyje.
Techniniame projekte numatyti veiksnių matavimai privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų. Akredituotų laboratorijų sąrašas pateikiamas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos tinklalapyje www.nab.lt/Bandymu_laboratorijos.

 

 

Vilniaus departamento 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus

Vyriausiasis specialistas

Darius Karmaza

Tel. (8 5) 264 9657

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vidaus administravimo skyriaus vedėja

Diana Brunevičienė

Tel. 8 659 68950

El. p. [email protected]

 

Nuotrauka iš photl.com