Saulius Majus apdovanotas prof. Vlado Kviklio premija

Data

2018 12 18

Įvertinimas
2
S+Majus+prof+Kviklio+premija+2018-12-14.jpg

Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugija siūlė apdovanoti prof. Vlado Kviklio premija Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėją, Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugijos narį Saulių Majų, už cheminių medžiagų ir mišinių, įskaitant biocidinius produktus, keliamos rizikos žmonių sveikatai valdymo principų taikymą visuomenės sveikatos praktikoje, vadovaujantis atlikta mokslinės – praktinės bei Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių cheminių medžiagų ir mišinių teisinio reguliavimo informacijos analize ir panaudojant daugiau kaip 30 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje.

S. Majui, už geriausio įdiegto į praktiką mokslo darbą, 2018 m. gruodžio 14 d. VU Medicinos fakultete buvo įteikta prof. Vlado Kviklio premija.

Atlikti svarbūs darbai

S. Majus kartu su bendraautoriais parengė gaires ir kitą metodinę medžiagą: Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų žymėjimas, Cheminių alergenų tyrimas ir higieninė reglamentacija, Cheminių medžiagų ir preparatų sensibilizuojančių savybių teorinis ir eksperimentinis įvertinimas, Cheminės kancerogeninės medžiagos, Lietuvai aktualių cheminių alergenų klasifikavimo kriterijai ir panaudojimo sritys, monografija „Aplinkos sveikata. Nuodingosios medžiagos“, Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo reikalavimų įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose gairės prisidėjo gerinant specialistų ir visuomenės supratimą apie pavojingų cheminių medžiagų riziką, jos valdymo būdus bei jų pritaikymą praktikoje.

Išskirtinis dėmesys nuodingosioms medžiagoms

Pritaikant patirtį, S. Majus siūlė ir dalyvavo rengiant Lietuvos teisės aktus pavojingų cheminių medžiagų valdymo srityje, išskirtinai reglamentuojant nuodingųjų medžiagų priežiūrą (Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas, Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai).

S. Majaus ilgametė patirtis

1996 m. S. Majus buvo paskirtas Sveikatos apsaugos ministerijos neetatiniu vyriausiuoju specialistu profilaktinei toksikologijai, Lietuvos pasirengimo narystės Europos Sąjungoje Pavojingų cheminių pogrupio vadovu, Steigimosi laisvės ir laisvės teikti paslaugas darbo grupės nariu 2002-2004 m.  Lietuvos atstovu Europos Sąjungos Taryboje  Cheminių medžiagų klausimų pogrupyje, Biocidinių produktų reglamento pogrupyje, Europos Komisijos Kompetentingų institucijų dėl Reglamento Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir naudojimo atstovų (ekspertų) darbo grupėje, Teisės aktų dėl techninių kliūčių panaikinimo prekybai pavojingomis medžiagomis ir preparatais pritaikymo techninei pažangai komitete.

Lietuvos patirtis perteikta Serbijos specialistams

S. Majus pastangos nukreiptos ne tik į visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus specialistų cheminių medžiagų keliamos rizikos tinkamo valdymo kompetencijų ugdymą, bet ir į ūkio subjektų, gaminančių ir naudojančių chemines medžiagas, tobulinimą, bei kitų valstybių specialistų kompetencijas, ypač biocidinių produktų reglamentavimo ir praktinio jo įgyvendinimo sritį: S. Majus, kaip biocidinių produktų rizikos sveikatai vertinimo ekspertas, TAIEX organizuotoje Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų patiekimo rinkai perkėlimo ir įgyvendinimo konferencijoje Belgrade (2006 m.) perteikė Lietuvos patirtį Serbijos specialistams.

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. metu S. Majus buvo paskirtas Europos Tarybos Aplinkos darbo grupės Biocidų pogrupio pirmininku. S. Majui pirmininkaujant buvo pradėtas ir didžiąja dalimi parengtas biocidinių produktų reglamento pakeitimo projektas.

Organizuoti seminarai biocidinių produktų teikimo rinkai temomis

S. Majus, būdamas projekto „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“ koordinatoriumi,  kartu su kitais projekto veiklos vykdytojais parengė metodines rekomendacijas ūkio subjektams, naudojantiems biocidinius produktus teikiamų paslaugų saugai užtikrinti (sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo, sporto, švietimo, socialinės globos, skalbyklų, grožio paslaugų ir soliariumų įstaigose). Akcentuojant  biocidinių produktų keliamos rizikos problematiką, S. Majaus iniciatyva surengti praktiniai seminarai visuomenės sveikatos specialistams, ne maisto produktų inspektoriams, muitinės inspektoriams bei ūkio subjektams aktualiomis biocidinių produktų teikimo rinkai temomis.

S. Majaus ateities perspektyvos

S. Majaus žinios ir praktinė patirtis panaudojama formuojant Lietuvos cheminių medžiagų valdymo politiką, kuria siekiama užtikrinti tinkamą rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai įvertinimą bei pritaikyti efektyvias rizikos valdymo priemones, kurios yra orientuotos į ilgalaikes perspektyvas, kad būtų apsaugota ir ateinančių kartų žmonių sveikata.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Dovilė Petukauskienė

Tel. (8 5) 2780682

El. p. [email protected]