Reikalavimai vaikų darželių įrengimui – pirmiausia saugumas

Data

2019 12 30

Įvertinimas
0
aaron-burden-1zR3WNSTnvY-unsplash.jpg

Vaikai darželiuose praleidžia visą dieną, tad pirmiausia jie čia turi būti saugūs. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras primena, kaip įrengti ikimokykliniam ugdymui skirtas patalpas ir teritoriją, kad jie atitiktų reikalavimus ir nekeltų grėsmės pačių mažiausiųjų sveikatai, kokie teisės aktai nustato šiuos reikalavimus bei kur kreiptis iškilus su įrengimu susijusiems klausimams.

o    Ar būtinas leidimas-higienos pasas?
•    Ikimokyklinio ugdymo veikla yra veiklos rūšis, kuriai yra būtinas leidimas-higienos pasas (LHP).  Šis reikalavimas nustatytas  Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio, 4 dalies 4 punktu.  
o    Kokia privalo būti patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis norint jose vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą?
•    Patalpų paskirtis, norint gauti LHP ikimokyklinio ugdymo įstaigai, privalo būti mokslo  (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713).
•    Ikimokyklinio ugdymo veiklai yra taikomos Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1178 nuostatos, pagal kurias ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas taip pat galimas viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name ar jo patalpose, nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Pažymėtina, kad patalpos gali būti įrengiamos ne aukščiau kaip 2-ajame pastato aukšte!

o Dėmesio!

Pastatas (patalpos), kuriame planuojama įrengti vaikų darželį negali patekti į gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zoną, kadangi vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio, 4 punktu, gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama statyti vaikų įstaigas.

o Koks teisės aktas nustato  pagrindinius reikalavimus ikimokyklinei įstaigai?
Pagrindinius ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313.

o Kokie esminiai reikalavimai, kad ugdymo įstaigoje būtų užtikrinta saugi ugdymo aplinka?

Sklypas / teritorija
•    Ugdant iki 60 vaikų, įstaiga gali neturėti savo sklypo / teritorijos ir naudotis kita vaikų žaidimui tinkančia erdve (pvz., viešoje vietoje įrengta vaikų žaidimų aikštele, parko teritorija ir pan.). Tokiu atveju būtina užtikrinti saugų vaikų nuvykimą, grįžimą ir buvimą tose erdvėse.
•    Įstaigos sklypas / teritorija, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora.
•    Įstaigos sklype įrengtos vaikų žaidimų aikštelės privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208, reikalavimus.

Patalpos
•    Iki 2 metų amžiaus vaikų grupių patalpos turi būti įrengiamos pirmame aukšte.
•    Ugdymo patalpose grindų danga turi būti neslidi, lygi (nekelti kritimo rizikos užkliuvus), lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms.
•    Ugdant iki 60 vaikų, grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo-nusirengimo patalpa, užtikrinant, kad ji bus pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves.
•    Ugdant iki 60 vaikų, 2 metų amžiaus ir vyresnių vaikų grupėms gali būti įrengiama bendra tualeto-prausyklos patalpa, kuri tokiu atveju turi būti įrengta tame pačiame aukšte kaip ir šių grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpos / erdvės ir nuo jų nutolusi ne daugiau kaip 50 m bei pasiekiama vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves.
•    Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, laiptų pakopos negali būti siaurėjančios. Draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus.
•    Elektros lizdai ugdymo patalpose vaikams prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.
•    Vaikų ugdymo patalpose varstomi langai, kurių palangės yra žemesnės nei 1,2 m nuo grindų paviršiaus, ir žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m žemiau patalpos grindų lygio, turi turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos priemones (pvz., aptvarus). Langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.
•    Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, prieinami valyti, aštrios briaunos apsaugotos nuimamomis grotelėmis. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes.
•    Vaikų ugdymo patalpose privalo būti tiesioginis natūralus apšvietimas. Natūralios apšvietos koeficiento vertė vaikų ugdymo patalpose turi būti ne mažesnė kaip 1,5 proc. toliausiame nuo lango taške, o insoliacija – ne trumpesnė kaip 2,5 val.

o Kur kreiptis iškilus klausimų dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos įrengimo?

Visais ikimokyklinio ugdymo įstaigų įrengimo ir atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams klausimais galima kreiptis į atitinkamą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentą pagal apskritį.

Tėvelių dėmesiui
NVSC Klaipėdos departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad renkantis vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigą reikėtų pasidomėti, ar ši įstaiga veiklą vykdo turėdama LHP. Apie paslaugas, teikiamas neturint  LHP, prašome pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (bet kuriam jo departamentui pagal apskritį).

Kontaktai žiniasklaidai
Ramunė Vaičiulienė
Tel. (8 46) 41 03 50,
El. p. [email protected]