Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Data

2018 11 30

Įvertinimas
0
ataskaitos.jpg

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms ūkinės veiklos rūšims, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos, tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas (Ataskaita) nagrinėja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC). Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija NVSC gali būti pateikiama tiesiogiai ir elektroninėmis priemonėmis.

NVSC Kauno departamentas šiais metais peržiūrėjo 20 Ataskaitų, iš kurių 9 buvo pateikti motyvuoti reikalavimai Ataskaitą pataisyti ar papildyti.

Dažniausiai pasitaikantys Ataskaitų rengimo neatitikimai teisės aktams:

  • Nepateikiamas išsamus visų įmonės veiklų, technologijų aprašymas;
  • Ataskaitose naudojamos metodikos neįtrauktos į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“;
  • Nepateikiami planuojamoje ūkinėje veikloje numatomų naudoti triukšmo šaltinių techniniai dokumentai, kompensacinių priemonių efektyvumą pagrindžiantys dokumentai;
  • Nenurodomi visi gamybos procesuose susidarantys teršalai, informacija apie taršos šaltinius skirtingose Ataskaitos dalyse nesutampa;
  • Teikiamas seniūnijos nepatvirtintas dokumentas apie Ataskaitos viešą ekspoziciją;
  • Triukšmo, oro taršos ir kvapų modeliavimo žemėlapiai teikiami neaiškūs, nepažymimi taršos šaltiniai, sklypų ribos ir t. t;
  • Nepateikiama informacija ar dokumentas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimą;

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Vasiliauskienė atkreipia dėmesį, kad Ataskaita turi būti parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Kristina Mikalauskienė

Tel.: (8 37) 331684, 867653401

El. p. [email protected]