2022-02-17

NVSC: ką svarbu žinoti tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo paslaugas teikiantiems specialistams

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) primena, kad grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas ir tik turint šiai veiklai išduotą leidimą-higienos pasą.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2022 m. sausio 4 d. įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (Higienos norma) pakeitimai.

Į ką turi atkreipti dėmesį tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo paslaugas teikiantys specialistai

Nuo 2022 m. sausio 4 d. visose ES šalyse pradėtame taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamento) XVII priedo pakeitime, kuriame nustatyti apribojimai rinkai pateikiamiems cheminiams mišiniams, skirtiems naudoti tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo tikslais, sukėlė nemažai nerimo šio verslo pasaulyje: vieni nuogąstavo, kad dėl tokių ribojimų neteks pagrindinių dažų ir reikės atsisakyti tokių paslaugų teikimo arba pabėgti į „šešėlį“ ir naudoti neįteisintus dažiklius, kiti ramiai sutiko šią datą, nes jau prieš metus žinojo apie įsigaliojusį ir 2022 m. taikytiną reglamentavimą bei apie saugius alternatyvius iki šiol naudotų priemonių pakaitalus ir galimybę dar metus (iki 2023 m. sausio 4 d.) naudoti žaliąjį („Pigment Green 7“) ir mėlynąjį („Pigment Blue 15:3“) dažiklius.

Pagrindiniai teisinio reguliavimo aspektai:

  • reikalavimai dažų sudedamųjų dalių sąrašui;
  • reikalavimai preparatų ženklinimui.

Tatuiruočių dažai ir ilgalaikio makiažo preparatai pagal prigimtį yra kelių cheminių medžiagų mišinys, kuriame gali būti pavojingų cheminių medžiagų, sukeliančių ne tik smarkų odos sudirginimą, alergiją, bet ir kur kas sunkesnių negrįžtamų padarinių sveikatai, tokių kaip genetinės mutacijos ar vėžys. Kadangi tokiais piešiniais padabintame kūne pavojingos medžiagos gali išlikti visą gyvenimą, yra tikimybė, kad pavojingų medžiagų poveikis organizmui bus ilgalaikis.

Pirmasis reguliavimo aspektas – apriboti spalvotoms tatuiruotėms naudojamuose dažuose ilgalaikio ir negrįžtamo poveikio medžiagas: 1A, 1B ar 2 kategorijos kancerogeninio, mutageninio poveikio bei toksiniu poveikiu reprodukcijai pasižyminčias medžiagas, išskyrus keliančias šį pavojų tik dėl poveikio įkvėpus.

Antrasis reguliavimo aspektas – griežtai apriboti naudojimą medžiagų, kurios Europos Sąjungos mastu klasifikuojamos kaip:

  • kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai;
  • odą jautrinančios;
  • ėsdinančios odą;
  • dirginančios odą;
  • dirginančios akis;
  • pažeidžiančios akis.

Aukščiau minėtoms pavojingumo kategorijoms cheminės medžiagos ir jų mišiniai priskiriami pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kuriame nurodyti pavojingumo kategorijų apibūdinimai, klasifikavimo kriterijai, ženklinimo taisyklės bei kiti svarbūs su klasifikavimu, ženklinimu ir pakavimu susiję reikalavimai ir nuostatos.

Trečiasis reguliavimo aspektas – ribojamos medžiagos, kurios reglamentuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009:

Reglamento II priede pateiktame Kosmetikos gaminiuose draudžiamų medžiagų sąraše išvardintos cheminės medžiagos ir kiekvienos iš jų koncentracija mišinyje yra 0,00005 % masės arba didesnė;

Dažikliai, išvardinti Reglamento IV priedo lentelėje išdėstytame sąraše, kurie atitinka g, h ir i skiltyse nurodytas sąlygas.

Ketvirtasis reguliavimo aspektas86 ribojamos medžiagos, kurios yra įtrauktos REACH reglamento XVII priedo 13 priedėlį, kai cheminės medžiagos koncentracija yra lygi tai cheminei medžiagai nustatytai koncentracijos ribai arba didesnė už ją.

Tokios paskirties preparatų gamintojai yra įpareigoti ant pakuotės, kartu su cheminių mišinių ženklinimo reikalavimais pateikti privalomą informaciją aiškiai, lengvai įskaitomai, nenutrinamais rašmenimis:

• užrašą „Mišinys, skirtas naudoti tatuiruotėms arba ilgalaikiam makiažui“. Preparatai, ant kurių nėra užrašo „Mišinys, skirtas naudoti tatuiruotėms arba ilgalaikiam makiažui“, negali būti naudojami tatuiravimo tikslais.

partijos identifikavimo numerį (registracijos numeris kaip unikalus partijos identifikavimo numeris);

sudedamųjų dalių sąrašąpagal nomenklatūrą, nustatytą bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijuje (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 33 str.) arba, jei bendrojo ingrediento pavadinimo nėra, IUPAC pavadinimas. Jeigu jų nėra, nurodomas CAS ir EB numeris. Sudedamosios dalys išvardijamos mažėjančia tvarka pagal sudedamųjų dalių svorį arba tūrį mišinio ruošimo metu. Jei pagal CLP jau yra reikalaujama etiketėje nurodyti sudedamosios dalies pavadinimą, tokios sudedamosios dalies pagal šį reglamentą ženklinti nereikia;

• prierašas „pH reguliatorius“, jei būtent tokia yra medžiagos funkcija ir jos koncentracija preparate 0,1 % masės arba didesnė;

• teiginys „Sudėtyje yra nikelio. Gali sukelti alerginę reakciją“, jei mišinyje nikelio koncentracija yra mažesnė už 13 priedėlyje nurodytą koncentracijos ribą;

• teiginys „Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją“, jei mišinyje chromo (VI) koncentracija yra mažesnė už 13 priedėlyje nurodytą koncentracijos ribą;

• saugaus naudojimo instrukcijos, jei jų dar nereikalaujama nurodyti etiketėje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Pabrėžtina, kad reguliavimas numato prievoles ne tik preparatų gamintojams, bet ir tatuiruočių bei ilgalaikio makiažo meistrams – prieš paslaugą savo klientui suteikti informaciją, nurodytą ant pakuotės arba įtrauktą į naudojimo instrukcijas.

Naujasis gaminių sudėties reglamentavimas apriboja apie 4 000 pavojingų cheminių medžiagų panaudojimą tatuiruočių ir ilgalaikio makiažo tikslais. Dėl odoje vykstančio dažiklių metabolizmo ar ultravioletinių spindulių poveikyje sukelto jų skilimo gali susidaryti ir kitos pavojingos cheminės medžiagos, pasižyminčios vėžį sukeliančiomis, mutageninį ir toksišką poveikį reprodukcijai turinčiomis savybėmis, o veikiant lazeriu pigmentai suskaldomi į dar mažesnes daleles, kurios lengvai išnešiojamos po visą organizmą.

NVSC vykdo grožio paslaugas teikiančių ūkio subjektų priežiūrą

NVSC vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir gina vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu. Periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos. Sudarant periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis.

Laikantis pirmiau nurodytų sąlygų dažikliams, nevalia pamiršti ir kitų Higienos normoje nustatytų reikalavimų tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo paslaugoms. Atkreiptinas dėmesys, kad draudžiama teikti tatuiravimo ir ilgalaikio makiažo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.

Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę.

Naujasis reglamentavimas suteikia daugiau aiškumo patiems tatuiruočių meistrams siekiant užtikrinti teikiamos paslaugos saugą, visų pirma pasirenkant saugias priemones. Disponuojant išsamesne informacija, lieka mažiau pagundų imtis rizikos ir rinktis netinkamas priemones, aiškiai suvokiant, kad ekonominės naudos siekis gali būti susijęs su neigiamu poveikiu savo kliento sveikatai.

NVSC informacija