2023-11-20

NVSC informuoja: vykdantys veiklą su cheminėmis medžiagomis turėtų pasitikrinti, ar nepasikeitė reikalavimai

Atsiradus naujų mokslinių tyrimų duomenų apie galimus kai kurių cheminių medžiagų pavojus, į „Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašą“, taikomą visoje Europos Sąjungoje (ES), įtrauktos 39 naujos cheminės medžiagos, išbraukta – 1, taip pat pasikeitė 17 cheminių medžiagų klasifikacija.

Tai reiškia, kad subjektai, vykdantys veiklą su cheminėmis medžiagomis, turėtų pasitikrinti, ar jų naudojamos medžiagos bei mišiniai nepatenka į naująjį reguliavimą, t. y. ar jiems nepradedamos taikytis Lietuvos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo (NMPĮ) nuostatos, griežtesnis reglamentavimas. Taip pat dėmesį į naująjį reglamentavimą turėtų atkreipti ir biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojai, kuriems patariama pasitikrinti, ar nesikeičia biocidinių produktų klasifikavimas ir ženklinimas.

„Naujais moksliniais įrodymais pagrįstas griežtesnis pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimas ir atitinkamai griežtesni kai kurių cheminių medžiagų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimai padės dar geriau užtikrinti žmonių gyvybės ir visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo nuodingųjų ir kitų pavojingų medžiagų poveikio“, – pabrėžia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Produktų vertinimo skyriaus specialistai.

NVSC primena, jog nuo 2023 m. lapkričio 23 d. privalomai taikomas 2022 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Reglamentas (ES) 2022/692). Atsiradus naujų mokslinių tyrimų duomenų apie galimus kai kurių cheminių medžiagų pavojus peržiūrėta ir atnaujinta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) VI priedo 3 dalis, kurioje pateiktas visoje ES privalomas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderintas klasifikavimas ir ženklinimas.

Pavyzdžiui, anksčiau 2-(2-metoksietoksi) etanolis (sin. dietilenglikolio monometileteris) CAS Nr. 111-77-3, pagal poveikį sveikatai buvo klasifikuojamas tik kaip 2 kategorijos toksinio poveikio reprodukcijai medžiaga (Repr. 2). Gavus naujų mokslinių duomenų ir remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto pateikta nuomone, 2-(2-metoksietoksi) etanolis nuo šiol priskiriamas 1B kategorijos toksinio poveikio reprodukcijai medžiagoms (Repr. 1B), todėl, vadovaujantis NMPĮ 2 straipsnio 6 dalimi, priskiriamas nuodingosioms medžiagoms ir patenka į šio įstatymo taikymo sritį.

Apibendrinus, nuo 2023 m. lapkričio 23 d. į NMPĮ taikymo sritį patenka kai kurios cheminės medžiagos, kurių klasifikacija pasikeitė: pavyzdžiui, trichlorsilanas, CAS Nr. 10025-78-2, kumenas, CAS Nr. 98-82-8, 2-butoksietanolis (sin. etilenglikolio monobutileteris) CAS Nr. 111-76-2, 2-(2-metoksietoksi) etanolis (sin. dietilenglikolio monometileteris), CAS Nr. 111-77-3, 2-etilheksano rūgštis ir jos druskos, pentakalio 2,2’,2“,2“’,2“" (etan-1,2-diilnitril) pentaacetatas, CAS Nr. 7216-95-7, N-karboksimetiliminobis (etilennitrilo)tetra(acto rūgštis) CAS Nr. 67-43-6, pentanatrio (karboksilatometil) iminobis(etilennitrilo) tetraacetatas CAS Nr. 140-01-2, acetamipridas (ISO); (1E)-N-[(6-chlorpiridin- 3-il)metil]-N’-cian-N- metiletanimidamidas; (E)-N1-[(6-chlor-3-piridil) metil]-N2-cian-N1-metilacetamidinas, CAS Nr. 135410-20-7/ 160430-64-8 bei cheminės medžiagos, kurioms Reglamentu (ES) 2022/692 nustatyta suderinta klasifikacija, dėl kurios jos patenka į NMPĮ taikymo sritį – pavyzdžiui, amonio bromidas, CAS Nr. 12124-97-9, dibutilalavo bis (2-etilheksanoatas), CAS Nr. 2781-10-4, dibutilalavo di(acetatas), CAS Nr. 1067-33-0 ir kitos.

Veiklai reikalingi leidimai

NVSC primena, kad vadovaujantis NMPĮ 2 straipsnio 6 dalimi, nuodingosios medžiagos – Reglamente Nr. 1272/2008 apibrėžtos 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškos, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninės, 1A ir 1B kategorijos mutageninės, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiškos konkrečiam organui po kartotinio poveikio cheminės medžiagos ir (ar) mišiniai.

Vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išskyrus išimtis, nustatytas NMPĮ 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Lietuvoje gali tik tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka NMPĮ nurodytus kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, turintys leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (Leidimas), ir veiklą vykdantys patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus. Todėl gaminti, tiekti rinkai ir naudoti nuodingąsias medžiagas gali tik asmenys, turintys Leidimus. Pagal NMPĮ 7 straipsnį, draudžiama verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba. Už NMPĮ pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Leidimus išduoda NVSC. Informaciją apie prašymo ir dokumentų dėl Leidimo gavimo pateikimą galima rasti čia.

Pasitikrinkite, ar nesikeičia biocidinių produktų klasifikavimas ir ženklinimas

Kai kurios iš Reglamente (ES) 2022/692 naujai suklasifikuotų cheminių medžiagų: piperonilbutoksidas (ISO); 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonileteris, CAS Nr. 51-03-6, piridin-2-tiol 1-oksidas, natrio druska (sin. natrio piritionas), CAS Nr. 3811-73-2, yra Lietuvoje autorizuotų ir tiekiamų rinkai biocidinių produktų veikliosios medžiagos, kurioms anksčiau nebuvo nustatyta privaloma suderinta klasifikacija. Taip pat autorizuotų biocidinių produktų sudėtyje gali būti ir kitų Reglamente (ES) 2022/692 nurodytų cheminių medžiagų.

NVSC primena, kad biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojai turi užtikrinti, kad biocidiniai produktai būtų klasifikuojami, pakuojami ir ženklinami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Todėl autorizacijos liudijimų turėtojai turėtų pasitikrinti, ar dėl biocidinių produktų sudėtyje esančioms veikliosioms medžiagoms bei kitoms sudedamosioms cheminėms medžiagoms Reglamentu (EB) 2022/692 nustatytos naujos ar atnaujintos suderintos klasifikacijos, nesikeitė šių biocidinių produktų klasifikacija ir ženklinimas. Pasikeitus biocidinio produkto klasifikacijai ir ženklinimui, autorizacijos liudijimo turėtojas turi kreiptis į biocidinio produkto autorizacijos liudijimą išdavusią įstaigą dėl biocidinio produkto ženklinimo pakeitimo (autorizacijos liudijimo priedo patikslinimo). Draudžiama tiekti rinkai biocidinius produktus, neatitinkančius Reglamento (EB) 1272/2008 reikalavimų.

Asmenims, vykdantiems veiklą su pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojams, NVSC rekomenduoja savarankiškai pasitikrinti, ar nebuvo nustatyta nauja arba atnaujinta jų naudojamų medžiagų klasifikacija ir ar dėl klasifikacijos pakeitimo tokiai veiklai nebus pradėti taikyti NMPĮ reikalavimai, taip pat – ar nereikia patikslinti autoriziuoto biocidinio produkto liudijimo etiketės. 2022 m. vasario 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/692, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.