Neformaliojo ugdymo sveikatos saugos reikalavimai

Data

2018 11 09

Įvertinimas
1
Neform.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas informuoja, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos Respublikos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Plačiau išdėstyti patalpų įrengimo, apšvietimo, vandens tiekimo reikalavimai

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojai – teikėjai, ugdymo įstaigoje privalo užtikrinti triukšmo, vibracijos, geriamojo vandens tiekimo, didžiausių leidžiamų teršalų koncentracijos, baseinų (tokiems esant) visuomenės sveikatos saugos reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos higienos normose, laikymąsi.

Karštas ir šaltas vanduo turi būti tiekiamas į patalpų, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos, tualetus ir dušus, jeigu jie įrengti, o geriamasis vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus.

Padidėjo patalpų dirbtinės apšvietos mažiausios ribinės vertės: techninio ugdymo patalpose 500 lx (buvo 400 lx), sporto salėje 300 lx (buvo 200 lx), persirengimo kambariuose prie sporto salės, dušinėse – 200 lx (buvo 100 lx). Atsirado reikalavimai laiptinių dirbtiniam apšvietimui – 150 lx ir tualetų patalpoms – 200 lx. Teorinio, meninio, muzikinio, dailės ugdymo patalpose reikalavimai apšvietimui išliko nepakitę – 300 lx.

Atkreiptas dėmesys į taisyklingą vaikų laikyseną ir tinkamai įrengtą stacionarią kompiuterizuotą vietą

Mokymo klasėse ir kabinetuose stalai ir kėdės mokiniams turi atitikti jų ūgį, kad sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sulenktus sąnarius sudarytų 900 kampą, visa pėda remtųsi į grindis, o stalo aukštis būtų toks, kad sulenkus ranką dilbis su alkūnės sąnariu sudarytų 900 kampą. Kompiuterių spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygis turi atitikti Techninės normos TN 01:1998 nustatytus reikalavimus, o atstumas nuo monitoriaus ekrano iki mokinio akių turi būti ne mažesnis kaip 40 cm. Draudžiama prie vieno monitoriaus dirbti (atlikti duomenų įvedimo, tvarkymo operacijas) daugiau kaip vienam mokiniui, išskyrus atvejus, kai atliekamos trumpalaikės grupinės užduotys.

Valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas

Ugdymo įstaigoje naudojamos valymo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

Mokinių ugdymo veiklos organizavimas

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. neformaliojo vaikų švietimo teikėjas, organizuojantis sveikatingumui stiprinti skirtus užsiėmimus, kaip ir kiti švietimo teikėjai (pvz. bendrojo lavinimo mokyklos), privalo užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numatę prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie mokinių sveikatą ir profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas.

Jei švietimo teikėjas organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, kuriose dalyvaujantys mokiniai sistemingai treniruojasi siekdami sportinių rezultatų ir dalyvauja varžybose, privaloma užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą pagal Sportuojančiųjų asmenų sveikatos tikrinimo tvarką, nustatytu periodiškumu ir pateiktų sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (formą Nr. 061/a) ar jų kopijas.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Vilda Bajoriūnienė

Tel. Nr. (8 659) 391 26

El. p. adresas [email protected]