Mažesnė leidžiama kvapo koncentracija ir supaprastinta kvapų kontrolė

Data

2019 08 05

Įvertinimas
1
architecture-buildings-factory-247763.jpg

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2019 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimus.

Ūkio subjektams griežtesni reikalavimai dėl kvapų

Ūkio subjektai nuo 2024 m. sausio 1d. privalės užtikrinti, kad kvapai gyvenamosios aplinkos ore dėl planuojamos / vykdomos ūkinės veiklos neviršytų 5 europinių kvapo vienetų (OUE/m3). Šiuo metu didžiausia leidžiama kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (OUE/m3).

Kam taikoma kvapo koncentracijos ribinė vertė

Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo mokyklų patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpų, kuriose būna pacientai, orui bei jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar nurodytų visuomeninės paskirties pastatų aplinkos orui.

Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik iš ūkinėje veikloje, kurioje naudojami stacionarūs taršos kvapais šaltiniai, kylantiems kvapams vertinti.

Stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, tai įrenginys ar vieta, iš kurio teršalai patenka į gyvenamosios aplinkos orą, esantis nekintamoje buvimo vietoje. Tręšiami laukai nėra laikomi stacionariais taršos šaltiniais. Kvapo koncentracijos ribinė vertė taip pat netaikoma  paties asmens ūkinės komercinės veiklos keliamo ir jį veikiančio kvapo atvejais, kvapui darbo vietose vertinti, avarijų ir ekstremalių situacijų sukeliančių taršą kvapais ir jų likvidavimo atvejais.

Kvapų kontrolė – trumpesnės procedūros nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Kvapų kontrolės  komisija  bus sudaroma per trumpesnį terminą, t. y. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. (kai šiuo metu galiojančiose Taisyklėse nustatytos 7 darbo dienos).

Atsisakyta kvapo kontrolės III etapo, prailginančio kvapų kontrolės procedūrą, bet neduodančio efektyvių rezultatų.

Komisijai suteikti didesni įgaliojimai

Įsigaliojus Taisyklių pakeitimui komisija nustačiusi, kad gyvenamosios aplinkos ore kvapas patikrinimo metu nėra jaučiamas, tačiau iš komisijos turimos informacijos apie esamus kvapų šaltinius vietovėje, išduotų licencijų ūkinei veiklai, galimai susijusiai su kvapų skleidimu, vykdyti, vietovės gyventojų apklausos dėl kvapų duomenų (pvz., kvapas nepastovus, trumpalaikis, greitai kintantis, priklausantis nuo meteorologinių sąlygų) ir kitų duomenų, susijusių su kvapo pasireiškimu, pažymos apie kvapą išvadose nurodys, kad nors kvapas gyvenamosios aplinkos ore ir nėra jaučiamas, tačiau remiantis turima papildoma informacija gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla.

Nustatyti konkretūs reikalavimai dėl kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plano

Įsigaliojus Taisyklių pakeitimui ūkinės veiklos, dėl kurios sklido kvapai,  vykdytojas kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plane privalės pateikti:

1. bendrąją informaciją (už veiksmų plano parengimą, įgyvendinimą ir informacijos pateikimą atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, pareigos ir kontaktinė informacija; kita su veiksmų plano vykdymu susijusi informacija);

2. informaciją apie kvapų skleidimo šaltinius: taršos kvapais šaltinių planas (topografinis planas, brėžinys ar žemėlapis, kuriame pažymėtos taršos šaltinių ribos); taršos šaltinių duomenys (technologinis procesas, taršos šaltinio aukštis, plotas, kvapo ir cheminių medžiagų emisijos ir kita aplinkos oro taršos šaltinio informacija, naudojama kvapo koncentracijai įvertinti);

3. informaciją apie kvapų skleidimo sumažinimo veiksmus (kvapo koncentracijų ribinių verčių viršijimo priežastys ir jų pašalinimo priemonės / veiksmai, nurodant prognozuojamą efektyvumą; priemonių / veiksmų įvykdymo terminai);

4. informaciją apie kvapo sklaidą įgyvendinus kvapo sklaidą mažinančias priemones (informacija pateikiama vietovės žemėlapyje, kuriame nurodomi gyvenamosios paskirties pastatai (namai), sodo namai, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatai, specialiosios paskirties pastatai, susiję su apgyvendinimu, rekreacinės teritorijos, kiti objektai).

Ūkinės komercinės veiklos vykdytojas kvapų skleidimą mažinančias priemones turės įvykdyti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų plano pateikimo NVSC, išskyrus atvejus, kai pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad kvapų skleidimą mažinančioms priemonėms įgyvendinti reikia daugiau laiko dėl didelių kapitalinių sąnaudų ir (ar) kitų objektyvių aplinkybių.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Gabriela Wiktoria Hartwig

Tel. (8 659) 562 55

El. p. gabriela.hartwig@nvsc.lt