Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo įgyvendinimo aktualijos

Data

2018 12 11

Įvertinimas
0
Nuod.jpg

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) primena, kad 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas (Įstatymas), kuris pakeitė nuo 2002 m. sausio 1 d. galiojusio Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo nuostatas. Per laiką, kai taikomas naujos redakcijos Įstatymas, jau galima apžvelgti pirmuosius teigiamos įtakos visuomenės sveikatai turėjusius rezultatus, kurie pasiekti įgyvendinant Įstatymo nuostatas.

Veikla su nuodingosiomis medžiagomis

Pagal Įstatymą, vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, Lietuvos Respublikoje gali tik tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka Įstatyme nurodytus kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, turintys Leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis (Leidimas), ir veiklą vykdantys patalpose, atitinkančiose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus. Už Įstatymo pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Leidimus išduoda, patikslina, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina NVSC, kurio specialistai nagrinėja pateiktus prašymus bei atsakingai vertina fizinių ir juridinių asmenų atitiktį kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimams bei kitus dokumentus ir informaciją. Tik įsitikinus, kad pateikta informacija ir dokumentai atitinka nuodingųjų medžiagų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, išduodamas Leidimas.

Prieš išduodant Leidimą veiklos vykdymo vietoje tikrinama veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, sąlygų atitiktis teisės aktuose nustatytiems reikalavimams:

Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 punkto, 8 straipsnio ir
Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo“.

Jeigu veiklos sąlygos veiklos vykdymo vietoje neatitinka nustatytų reikalavimų, leidimą išduoti atsisakoma, todėl asmenys, siekiantys vykdyti veiklą su nuodingosiomis medžiagomis, privalo įrengti nuodingųjų medžiagų naudojimo vietą, pašalinti nustatytus trūkumus, kad veiklos vykdymo sąlygos nekeltų pavojaus darbuotojų ir visuomenės sveikatai.

Vienam asmeniui išduodamas vienas neterminuotas elektroninis leidimas vykdyti vienos, kelių ar visų rūšių veiklą: nuodingųjų medžiagų gamybą, tiekimą rinkai ar naudojimą.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje išduoti 204 leidimai vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis: 37 leidimai vykdyti nuodingųjų medžiagų tiekimą rinkai, 169 – naudoti nuodingąsias medžiagas, 6 – gaminti nuodingąsias medžiagas.

Veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, draudžiama švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje

Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktas draudžia vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje (išskyrus aukštųjų mokyklų, kuriose vykdoma veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, naudojamomis mokslinei veiklai ir studentų praktiniams užsiėmimams, pastatus ir teritoriją). Kaip laikomasi šių draudimų vadovaujantis Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymu, pavesta prižiūrėti NVSC.

NVSC Vilniaus departamentas, siekdamas užtikrinti, kad veikla su nuodingosiomis medžiagomis nebūtų vykdoma švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje ir kad vaikai, kaip labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė, būtų apsaugoti nuo nuodingųjų medžiagų poveikio, parengė Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo bendrojo ugdymo švietimo įstaigose gaires. Šias gaires NVSC departamentai pristatė visoje Lietuvoje organizuotuose mokymuose, į kuriuos buvo pakviesti visų mokyklų atstovai. Mokymų metu mokytojai, švietimo įstaigų vadovai ir kiti mokyklų atstovai buvo supažindinti su nuodingųjų medžiagų identifikavimo, saugaus pašalinimo ir patekimo į mokyklas prevencijos būdais.

„Borakso“ naudojimas – grėsmė sveikatai

NVSC atkreipė dėmesį į internetinėje erdvėje plitusią informaciją apie vaikams ir paaugliams skirtą edukacinę priemonę – žaislų, vadinamų išmaniuoju plastilinu, gaminimą naudojant boraksą. Boraksas ir kitos boro rūgšties natrio druskos – 1B kategorijos toksiškai reprodukciją veikiančios medžiagos, kurios priskiriamos nuodingosioms medžiagoms. Jos gali pakenkti vaisingumui ir negimusiam kūdikiui. Visuomenei pateikta informacija apie šių žaislų keliamą pavojų sveikatai, ypač vaikų ir paauglių sveikatai.

Statybinių produktų gamintojai ir naudotojai informuoti apie celiuliozinės vatos gamybai naudojamų nuodingųjų medžiagų (boro rūgšties ir borakso) poveikį sveikatai ir apie teisinį reglamentavimą naudojant šias medžiagas. Taip pat atkreiptas dėmesys į riziką sveikatai juos gaminant ir naudojant, ypač neprofesionalių naudotojų, kuri priklauso nuo galimybės patekti į žmogaus organizmą (įkvėpus dulkių, prarijus, prasiskverbus pro odą) bei nuo šių nuodingųjų medžiagų koncentracijos gaminyje.

Atsižvelgus į NVSC paskelbtą ir pateiktą informaciją, nuodingųjų medžiagų priežiūrą vykdančios institucijos inicijavo patikrinimus bei sustiprino nuodingųjų medžiagų naudojimo žaisluose, statybinėse produktuose ir tiekimo rinkai kontrolę, dar labiau apsunkinant nuodingųjų medžiagų įsigijimą.

Leidimų turėtojų pareiga

Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 12 straipsnio 3 dalis įpareigoja Leidimų turėtojus užtikrinti, kad nuodingųjų medžiagų negalėtų gauti Leidimo neturintys fiziniai ir juridiniai asmenys. Siekiant kad leidimus gavę asmenys atsakingai laikytųsi Įstatyme nustatytų reikalavimų, jie papildomai informuojami apie Įstatyme nustatytą pareigą, taip gerinant nuodingųjų medžiagų neteisėto platinimo prevenciją.

Tikimės, kad naujos redakcijos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas tiek NVSC, tiek kitoms valstybinėms institucijoms yra tinkamas teisinis instrumentas saugant žmonių gyvybę ir sveikatą nuo žalingo nuodingųjų medžiagų poveikio.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Regina Vžesniauskienė
Tel. 8 677 85542
El. p. [email protected]