2022-02-15

Keičiasi veiklos su azoto rūgštimi reglamentavimas: reikalingas leidimas

Naujausi mokslinių tyrimų duomenys rodo, jog azoto rūgštis (CAS Nr. 7697-37-2, sin.– nitrato rūgštis) yra pavojingesnė sveikatai nei iki šiol manyta. Dėl to, priklausomai nuo koncentracijos, ši rūgštis priskiriama 1 arba 3 kategorijos ūmiai toksiškoms medžiagoms įkvėpus, kai anksčiau pagal poveikį sveikatai ji buvo klasifikuojama tik kaip 1A kategorijos ėsdinanti odą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai primena, kad, atsižvelgus į paaiškėjusį didesnį pavojų sveikatai, veiklai su azoto rūgštim bus taikomi griežtesni reikalavimai – nuo šiol norintys gaminti, tiekti rinkai ir naudoti azoto rūgštį turės gauti atitinkamą leidimą.

„Tikimės, kad naujais moksliniais įrodymais pagrįstas griežtesnis pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimas ir atitinkamai griežtesni azoto rūgšties bei kitų medžiagų gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimai padės dar geriau užtikrinti žmonių gyvybės ir visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo nuodingųjų medžiagų poveikio“, – sako NVSC Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus specialistai.

Nuo kovo 1 d. keičiasi 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) VI priedo 3 dalis, joje pateiktas tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, kuris yra privalomas visoje Europos Sąjungoje.

Azoto rūgštis, kurios koncentracija didesnė kaip 70 proc., pagal poveikį sveikatai papildomai klasifikuojama kaip 1 kategorijos ūmiai toksiška medžiaga, o azoto rūgštis, kurios koncentracija yra lygi arba mažesnė kaip 70 proc., pagal poveikį sveikatai papildomai klasifikuojama kaip 3 kategorijos ūmiai toksiška medžiaga, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo (NMPĮ) 2 straipsnio 6 dalimi, priskiriama nuodingosioms medžiagoms ir patenka į šio įstatymo taikymo sritį.

Azoto rūgšties poveikis sveikatai

Azoto rūgštis neigiamai veikia sveikatą įkvėpus jos garų, prarijus, taip pat jai susilietus oda ar patekus į akis.

Kontaktuojant su oda, net nuo mažos koncentracijos tirpalų oda kuriam laikui pagelsta, azoto rūgštis sukelia skausmą, sunkų cheminį nudegimą (atsiranda ilgai negyjančios žaizdos, vėliau rūgščių pažeistas vietas padengia geltonos spalvos šašai). Kontaktuodama su akimis, ši rūgštis sukelia akių paraudimą, skausmą, sunkius nudegimus.

Įkvėpus jos garų, azoto rūgštis sukelia kosulį, gerklės skausmą, deginimą, dusulį. Ji gali sukelti į astmą panašias reakcijas, uždusimą dėl gerklės patinimo. Didelės koncentracijos gali sukelti plaučių uždegimą ir plaučių edemą. Atsiradus plaučių edemai, žmogus gali mirti.

Ši rūgštis ėsdina prarijus: ji nudegina burną ir gerklę, sukelia deginimą už krūtinkaulio, pilvo skausmus, vėmimą, šoką.

Esant trumpalaikiam poveikiui, azoto rūgštis ėsdina akis, odą ir kvėpavimo takus.

Veikdama pakartotinai arba ilgą laiką azoto rūgštis gali pakenkti dantims, sukelti dantų eroziją, trikdo plaučių funkcionavimą, gali sukelti lėtinį kvėpavimo takų uždegimą ir susilpninti plaučių funkciją.

Veiklai reikalingi leidimai

Asmenims, šiuo metu vykdantiems veiklą su azoto rūgštimi ir norintiems po 2022 m. kovo 1 d. ją tęsti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, NVSC primena: vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išskyrus išimtis, nustatytas NMPĮ 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Lietuvos Respublikoje gali tik tie fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie atitinka NMPĮ nurodytus kompetencijos ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, taip pat turintys Leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, ir veiklą vykdantys patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus. Todėl gaminti, tiekti rinkai ir naudoti azoto rūgštį gali tik atitinkamą Leidimą turintys asmenys. Pagal NMPĮ 7 straipsnį, draudžiama verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba. Už NMPĮ pažeidimus taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Asmenis, vykdančius veiklą su azoto rūgštimi, NVSC ragina nedelsti ir kreiptis dėl minėto Leidimo gavimo. Leidimus išduoda NVSC. Informaciją apie prašymo ir dokumentų dėl Leidimo gavimo pateikimą galima rasti: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-teisingai-pateikti-prasyma-ir-dokumentus-gauti-leidima-veiklai-susijusiai-su-nuodingosiomis-medziagomis.

Taip pat atkreipiame dėmesį asmenų (jeigu tokių yra), vykdančių veiklą su dimetildisulfidu, dioktilalavo dilauratu ir kai kuriomis kitomis cheminėmis medžiagomis, kurios dėl naujos ar atnaujintos klasifikacijos nuo 2022 m. kovo 1 d. patenka į NMPĮ taikymo sritį. Asmenims, vykdantiems veiklą su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, rekomenduojame savarankiškai pasitikrinti, ar nebuvo nustatyta nauja arba atnaujinta jų naudojamų medžiagų klasifikacija ir ar dėl klasifikacijos pakeitimo tokiai veiklai nebus pradėti taikyti NMPĮ reikalavimai; 2020 m. gegužės 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1182, kuriuo derinant prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiama Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedo 3 dalis: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020R1182

NVSC informacija