Kaip teisingai suprasti cheminių medžiagų saugos duomenų lapus

Data

2019 12 19

Įvertinimas
2
document.jpg

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai atkreipia dėmesį, kad paslaugų teikėjai, kurie vykdydami savo veiklą privalo valyti, dezinfekuoti paviršius, įrankius, prietaisus, vandenį (sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo įstaigos, pirtys, soliariumai, baseinai ir kt.), turi laikytis ne tik valymo, dezinfekcinių medžiagų naudojimo instrukcijų, bet ir jų saugos duomenų lapuose (SDL) nurodytų taisyklių.

Saugos duomenų lapų paskirtis

SDL paskirtis – pateikti cheminių medžiagų naudotojams būtiną informaciją, kuri padėtų apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

SDL pateikiami (profesionaliam) naudotojui nemokamai raštu arba elektroniniu būdu.

SDL skirti tiek darbdaviams, tiek su cheminėmis medžiagomis dirbantiems darbuotojams, todėl SDL turi būti saugomi / padėti lengvai prieinamoje vietoje, nes juose pateikta išsamesnė  informacija apie pavojų nei produkto pakuotėje.

SDL padeda tinkamai kontroliuoti riziką dirbant su cheminėmis medžiagomis.

Kiekvienas saugos duomenų lapo skirsnis suteikia svarbią informaciją

SDL yra 16 antraščių / skirsnių, kiekvienas skirsnis svarbus ir suteikia tam tikrą informaciją.

Pirmosios pagalbos skirsnyje aptariamos pirmosios pagalbos priemonės, pateikiamos  rekomendacijos, kaip suteikti pirmąją pagalbą, informacija apie  sąlyčio su medžiaga poveikį.  Kai kurių medžiagų atveju gali būti nurodyta, kad darbo vietoje turi būti specialių priemonių, skirtų specialiam ir skubiam pirmosios pagalbos suteikimui. Jei atsitiktinai patyrėte cheminių medžiagų poveikį ir  kreipiatės dėl medicininės apžiūros, patariame su savimi turėti tos medžiagos SDL, nes juose gali būti pateikta papildoma informacija medicinos personalui („Pastabos gydytojams“). Jei SDL neturite – kartu su savimi neškitės etiketę ar cheminės medžiagos pakuotę.

Skirsnyje apie priešgaisrines priemones nurodyta informacija apie tinkamas ir netinkamas priešgaisrines priemones. Pavyzdžiui, kai kurių cheminių medžiagų negalima aplieti vandeniu, nes tokiu atveju išsiskiria degūs ar toksiški garai.

Informacijoje apie sandėliavimą pateikiami patarimai, kaip saugiai tvarkyti ir laikyti chemines medžiagas. Nurodoma, ar galima laikyti negamyklinėje pakuotėje, su kokiomis cheminėmis medžiagomis kartu sandėliuoti negalima, ar reikalinga ventiliacija ir panašiai.

Skirsnyje Poveikio prevencija / asmens apsauga pateikiama informacija apie apsaugos priemones dirbant su pasirinkta chemine medžiaga. Priklausomai nuo cheminės medžiagos būna nurodyta, kad pavyzdžiui, dirbant reikalingos pirštinės, kurios atitiktų LST EN standartą 374-1 (apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų), akiniai ar apsauginis veido skydelis, kvėpavimo organų apsauga ir panašiai.

Atkreipiame dėmesį, kad siekiant sustiprinti žmonių ir aplinkos apsaugą visose šalyse, buvo sukurta ir suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema  CLP Reglamentas. Pavojaus piktogramos  nurodytos ant cheminės medžiagos pakuotės ir SDL turi sutapti. Piktogramos yra atnaujintos. Daugiau informacijos apie piktogramas rasite adresu https://www.vdi.lt/AtmUploads/Cheminiumedziaguzenklinimas.pdf

SDL nurodomi ir pagalbos telefonai. Neatidėliotina informacija apsinuodijus teikiama Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biure tel. +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378.

Bendrasis pagalbos centras – 112.

Daugiau informacijos apie teisės aktus, saugos duomenų lapams keliamus reikalavimus rasite:

Šaltinis: http://www.prc.cnrs.fr/reach/lt/safety_data_sheet.html

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Virginija Stalnionienė

Tel. (8 389) 61 941

El. p. [email protected]