Kada atliekami elektromagnetinės spinduliuotės matavimai

Data

2016 12 29

Įvertinimas
0
DSCN4342.JPG

Gyvenamojoje teritorijoje elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami kas dveji metai, o teritorijoje, kurioje nėra gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų – kas penkeri metai. Stebėsenos plane nustatoma po tris stebėsenos taškus visų antenų intensyviausio spinduliavimo kryptimis. Papildomai po vieną elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos tašką nustatoma radiotechninio objekto antenos matymo lauke esančioje artimiausioje vaikų žaidimo aikštelėje, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, teritorijoje, artimiausiame atvirame sporto aikštyne, kai šie objektai yra ne didesniu nei teisės akte nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto.

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas vertes reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas  gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz – 300 GHz radijo dažnių juostoje“ (toliau – HN 80:2015). Higienos norma taikoma radiotechniniams objektams (televizijos, radijo, viešojo ryšio bazinėms stotims), kurių efektyvioji spinduliuotės galia yra didesnė negu 25 W.  Radiotechninės dalies projektas ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas derinamas vadovaujantis Radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašu (2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-685 redakcija).

Matavimus gali atlikti tik šiai veiklai akredituotos laboratorijos. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų matavimai atliekami esant įprastiniam radiotechninio objekto veikimui.

Informacija apie suderintus radiotechninių objektų radiotechninius projektus, stebėsenos planus skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  tinklapyje, Licencijų informavimo sistemoje. Apie atliktus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų rezultatus informacija skelbiama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos minsiterijos tinklapyje.

 2016 metais Utenos apskrityje buvo suderinti 73 radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai ir 73 elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai. Nesuderintas vienas  radiotechninės dalies projektas ir vienas stebėsenos planas.

Audronė Štreimikienė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8(389) 61 941
El. p. [email protected] 

Kontaktai žiniasklaidai
Elvyra Sabalytė
Tel. (8 389) 61 941
El. p. [email protected]