Endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Europos Komisija žengia svarbų žingsnį

Data

2017 12 12

Įvertinimas
2
photo.jpg

2017-ieji – lūžio metai. Europos Sąjungos (ES) reguliavimo sistema tapo pirmąja sistema pasaulyje, kurios teisės akte apibrėžti endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo moksliniai kriterijai. ES ekspertai jau ne vienerius metus sprendžia klausimus, susijusius su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis, tokiose srityse kaip žmonių sveikata, gyvūnų sveikata, maistas ir pašarai bei aplinka. Šios sistemos kūrime, kuri bus taikoma biocidiniams produktams, dalyvavo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (NVSC) ekspertai.

Imituoja hormonus ir iškreipia sistemos veikimą

Kai kurie natūraliai egzistuojantys junginiai arba dirbtinės medžiagos gali negrįžtamai sutrikdyti hormonų funkcijas ir pusiausvyrą. Endokrininei sistemai kenkiančios cheminės medžiagos – tai medžiagos, kurios keičia hormonų sistemos funkcijas, taip sukeldamos nepageidaujamą poveikį žmogaus organizmui. Šios medžiagos, įsiterpdamos į natūralius organizmo procesus, gali imituoti ar dalinai imituoti natūraliai žmogaus organizme egzistuojančius hormonus, tačiau jos nevykdo hormonų funkcijų (neperneša jokios informacijos), taip sutrikdydamos organizmo reprodukcinę, medžiagų apykaitos sistemas, imunitetą, elgesį, vaikų augimą ir brendimą. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų grupėje yra apie 200 tokių chemikalų ir dar daugiau įtariama. Vienos jų – bisfenolis A, ftalatai, parabenai, aptinkami maisto įpakavimuose, vandens buteliukuose, kosmetikos gaminiuose, balduose, tekstilėje, žaisluose ir t.t.

Siekia aukščiausių standartų

Ilgą laiką nebuvo specialių reikalavimų endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimui. Tačiau moksliniai atradimai apie endokrininės sistemos funkcijų sutrikimus ir įrodymai, kad žmonių pagamintos cheminės medžiagos gali trikdyti hormonų sistemos veikimą, lėmė konkrečių nuostatų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų įtraukimą į įvairius ES teisės aktus: Vandens pagrindų direktyvą, REACH reglamentą, Augalų apsaugos produktų reglamentą, Biocidinių produktų reglamentą, Kosmetikos gaminių reglamentą, kuriuose Europos Komisija (EK), siekdama užtikrinti aukščiausio lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, įsipareigojo parengti mokslinius endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijus. Nustačius, kad gaminys neatitinka reikalavimų, jis bus šalinamas iš rinkos.

Reglamentuos ardančių medžiagų naudojimą biocidiniuose produktuose

EK, užbaigusi ilgalaikį darbą bei vykdydama minėtus teisinius įsipareigojimus, paskelbė ilgai lauktą teisės aktą – Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuris įsigaliojo 2017 m. gruodžio 7 d. ir kurio taikymą numatoma pradėti nuo 2018 m. birželio 7 d.

Kriterijai nustatyti pagal mokslinius įrodymus

Komisijos deleguotajame reglamente nustatomi moksliniai endokrininę sistemą ardančių medžiagų identifikavimo kriterijai. Šie kriterijai grindžiami endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir nepageidaujamo poveikio apibrėžtimis, kurias parengė Pasaulio sveikatos organizacija pagal savo Tarptautinę cheminės saugos programą. Kriterijai atspindi dabartines mokslo ir technikos žinias ir leidžia tiksliau identifikuoti endokrininės sistemos ardomųjų savybių turinčias veikliąsias medžiagas. Endokrininę sistemą ardančia laikoma medžiaga, turinti žmogaus ar netikslinių organizmų endokrininės sistemos ardomųjų savybių, jeigu ji atitinka teisės akto priede nurodytus kriterijus.

Jau parengta virš 20 000 mokslinių tyrimų ataskaitų

Tam, kad medžiaga būtų priskirta prie endokrininę sistemą ardančiųjų, turi būti svarūs įrodymai priežastiniam ryšiui tarp endokrininio veikimo būdo ir nepageidaujamo poveikio. Iki šios dienos jau yra parengta virš 20 000 mokslinių tyrimų ataskaitų, susijusių su endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis ir jų poveikiu žmonėms bei gyvūnams.

Rengiamos vertinimo gairės

Siekiant palengvinti mokslinių kriterijų taikymą, nustatant endokrininės sistemos ardomąsias savybes Biocidinių produktų reglamento kontekste,  EK kartu su Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos maisto saugos tarnyba ir Jungtiniu tyrimo centru, rengia rekomendacinį dokumentą, kuriuo taikymas numatomas kartu su deleguotuoju aktu. Gairės suteiks patarimus, kaip identifikuoti endokrininės sistemos ardomąsias savybes, taikant Komisijos deleguotajame reglamente nustatytus reikalavimus: kaip surinkti, įvertinti ir išnagrinėti visą svarbią informaciją reikalingą medžiagos vertinimui, ir kaip taikyti įrodomąją galią priežastiniam ryšiui nustatyti tarp endokrininio veikimo būdo ir nepageidaujamo poveikio.

NVSC specialistai dalyvauja ekspertų grupėje

Pažymime, jog iki gairių atsiradimo, atskirų cheminių medžiagų endokrininės sistemos ardomąsias savybes vertino Europos cheminių medžiagų agentūros Endokrininę sistemą ardančių medžiagų ekspertų grupė. Šios grupės veikloje jau 4 metus dalyvauja ir  NVSC Vilniaus departamento ekspertai.

Panašūs kriterijai bus taikomi ir kitoms sritims

Planuojama, jog ateityje kriterijų taikymo sritis dar labiau išsiplės. Pagal biocidinių produktų ir augalų apsaugos priemonių analogiją, panašūs kriterijai bus taikomi ir kosmetikos gaminiams, medicinos prietaisams, chemijos gaminiams, žaislams ir t. t.

 

Produktų vertinimo skyriaus

vyr. specialistė Natalja Umbrasienė

Tel. (8 5) 278 0680

El. p. [email protected]

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]