Atnaujinti geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados gavimo reikalavimai

Data

2017 12 21

Įvertinimas
2
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Vilniaus departamentas pažymi, jog nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. įsigaliojo Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR 1.05.01:2017) atnaujinta redakcija.

Geriamojo vandens kokybę įrodo NVSC Išvada

Pasikeitusiuose STR 1.05.01:2017 93.17 papunkčio reikalavimuose numatyta, kad statytojas teikdamas deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kartu turi pateikti geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopiją arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus ir NVSC išvadą (Išvada) dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Asmenys, siekiantys gauti Išvadą, NVSC turės pateikti:

  • vandens gręžinio paso kopiją arba mikrobiologinių ir cheminių tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose, arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio), protokolus;
  • jei vandens laboratorinius tyrimus atliko neakredituota laboratorija – dokumentus įrodančius teisę laboratorijai atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus.

Minimalią tyrimų apimtį sudaro šie tyrimai:

  • žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);
  • žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);
  • nitratų kiekis;
  • nitritų kiekis;
  • amonio kiekis;
  • permanganato indeksas;
  • savitasis elektrinis laidis.

Kita svarbi informacija

Primename, jog vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo (vartotojų čiaupų) ar įvado, arba tiesiogiai iš šachtinio šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 18.1 ir 19.1 papunkčių reikalavimus, kuriuose nurodomi vandens mikrobiniai ir toksiniai (cheminiai) rodikliai.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai 

Austina Vžesniauskaitė
Tel. 8 677 85573
El. p. [email protected]