LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS

Veiklos rūšys, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas: 

1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);

3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro;

4) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veikla;

5) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla; 5) stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla;

6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);

7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);

8) soliariumų paslaugų veikla;

9) sporto klubų paslaugų veikla;

10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;

11) skalbyklų paslaugų veikla;

12) kosmetikos gaminių gamyba;

13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;

14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose;

15) sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla.

1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą (LHP);
2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai patalpos pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams)

 

Rekomenduojame paraišką ir dokumentus teikti elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus , tiesioginė paslaugos užsakymo nuoroda: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43221/19220?searchid=fd52b7b8-4d5c-429e-b974-4b5b183e7e9a

Kiti dokumentų teikimo NVSC būdai aprašyti čia https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas

 

Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

Fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui, praradusiam leidimą-higienos pasą, reikia pateikti prašymą išduoti leidimo-higienos paso (LHP)  dublikatą (laisva forma). Leidimo-higienos paso (LHP) nuorašas su žyma „Dublikatas“ atiduodamas pareiškėjui arba išsiunčiamas paštu registruotu laišku tik sumokėjus valstybės rinkliavą.

1. Kai vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų; 2. Kai per nustatytą terminą pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos pasus (LHP) išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą; 3. Kai per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams; 5. Kai patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso (LHP), išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ numatytus atvejus. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras.

Ne. Jei komercinė veikla vykdoma keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami atskiri kiekvienam adresui leidimai-higienos pasai (LHP).

Leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas išduodant naują leidimą-higienos pasą, jeigu pasikeičia leidime-higienos pase (LHP) nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą (LHP).

Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas (LHP), rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso (LHP) išdavimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-13