Ar konkreti cheminė medžiaga (paklausėjas nurodo medžiagos pavadinimą, pvz. sieros rūgštis) yra nuodingoji medžiaga?

Patikrinti tos cheminės medžiagos klasifikavimą pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo: jei medžiaga klasifikuojama kaip 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiška, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninė, 1A ir 1B kategorijos mutageninė, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją, 1 kategorijos specifiškai toksiška konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiškai toksiška konkrečiam organui po kartotinio poveikio -  cheminė medžiaga priskiriama nuodingosioms medžiagoms.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31