Kas izoliacijos metu gali vykti į darbą?

Toliau nurodytų kategorijų darbuotojams, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, izoliavimas privalomas, tačiau darbo metu izoliacijos vietą galima palikti, dėvint nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, ir vykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą ir atlikti su tuo susijusias funkcijas, tik po to, kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gaunamas neigiamas rezultatas: 

- ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:
•    paramedikai;
•    asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
•    su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
•    farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
•    prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
•    informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
•    informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
•    inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
•     ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
•    mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
•    apsaugos tarnybų darbuotojai;
•    ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
•    maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
•    maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
•    žvejai;
•    ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.
•    asmenims, keliaujantiems dėl verslo priežasčių;
•    savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;
•    komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;
•    ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
•    menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.


Šia galimybe gali pasinaudoti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiai ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantys asmenims, užsieniečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, užsieniečiai, teisėtai gyvenanty valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  paskelbimo“ numatytais atvejais.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13