IZOLIAVIMOSI IŠIMTYS

Reikalavimai dėl tyrimų ir izoliacijos netaikomi:

  • tranzitu vykstantiems keleiviams;
  • asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos pažymą apie tai, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ne seniau nei prieš 3 mėnesius iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;
  • ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
  • Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, užsieniečiams teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams teisėtai gyvenantiems valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, jei valstybės, iš kurios atvyko ir per kurias keliavo (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos) 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, nėra įtrauktos į paveiktų šalių sąrašą.

Izoliacija netaikoma ŠIAME SĄRAŠE išvardintiems asmenims, jeigu jie

turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja tyrimo atlikimui. Jeigu tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, šie asmenys izoliuojasi tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas:

11.1.ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:  

11.1.1. sveikatos priežiūros specialistai, įskaitant paramedikus;

11.1.2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;

11.1.3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;

11.1.4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;

11.1.5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;

11.1.6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;

11.1.7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;

11.1.8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;

11.1.9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;

11.1.10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);

11.1.11. apsaugos tarnybų darbuotojai;

11.1.12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;

11.1.13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;

11.1.14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);

11.1.15. transporto sektoriaus darbuotojai, visų pirma:

11.1.15.1. automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai (motociklų vairuotojai, tik tais atvejais, kai jie veža medicinos reikmenis, medicinos priemones ar asmenines apsaugos priemones), sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai (įskaitant tramvajų vairuotojus) ir greitosios pagalbos transporto priemonių vairuotojai, įskaitant vairuotojus, kurie veža pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą teikiamą pagalbą, ir vairuotojus, kurie veža repatrijuotus ES piliečius iš kitos valstybės narės į jų kilmės vietą;

11.1.15.2. oro linijų pilotai;

11.1.15.3. traukinių mašinistai; vagonų inspektoriai, remonto dirbtuvių darbuotojai, infrastruktūros valdymo darbuotojai, susiję su eismo valdymu ir pajėgumų paskirstymu;

11.1.15.4. jūrų ir vidaus vandenų laivybos specialistai.

11.1.16. žvejai;

11.1.17. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.

11.2. transporto darbuotojams arba transporto paslaugų teikėjams, įskaitant krovininių transporto priemonių, kuriomis vežami atitinkamai teritorijai skirti kroviniai, vairuotojus ir tik tranzitu vykstančius transporto priemonių vairuotojus;

11.3. pacientams, keliaujantiems dėl svarbių medicininių priežasčių;

11.4. kasdien į užsienį keliaujantiems mokiniams, studentams ir stažuotojams;

11.5. asmenims, keliaujantiems dėl svarbių šeiminių (į artimo asmens laidotuves ar lankyti terminalinės būklės pacientų) ar verslo priežasčių

11.6. diplomatams, tarptautinių organizacijų darbuotojams ir tarptautinių organizacijų pakviestiems asmenims, kurių fizinis buvimas yra būtinas tam, kad šios organizacijos galėtų tinkamai veikti, kariniam personalui ir policijos pareigūnams, taip pat humanitarinę pagalbą teikiantiems darbuotojams ir civilinės saugos personalui, atliekantiems savo funkcijas;

11.7. tranzitu vykstantiems keleiviams*;

11.8. jūrininkams;

11.9. savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;

11.10. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

11.11. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

11.13. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-Co-V2 PGR tyrimo rezultatu, ne seniau nei prieš 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems ASPĮ pažymą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą. Šiame papunktyje paminėti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą*;

11.14. pasienio darbuotojams, komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams.**

Su Sveikatos apsaugos ministro įsakymu susipažinti galima čia.

*Šiuose punktuose įvardytiems asmenims netaikomi reikalavimai ir dėl tyrimo atlikimo, ir dėl izoliacijos.
** Šis profesijų sąrašas nustatytas Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-12 įsakyme Nr. V-352

Reikalavimas izoliuotis netaikomas ŠIEMS UŽSIENIEČIAMS, jeigu
jie turi neigiamą tyrimo, atlikto ne seniau nei 48 val. prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvą,
arba jie užsiregistruoja tyrimui per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvą (izoliuotis būtina iki tol, kol bus gautas neigiamas tyrimo rezultatas):

- asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

- NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

- pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis;

- užsienio šalių sveikatos priežiūros specialistams, kurie atvyksta į Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigą eksplantuoti (paimti) donorinių organų, tam, kad išvežtų organus į valstybę, kurioje gydomas organo transplantacijos laukiantis recipientas;

- aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;

- užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;

- sąraše 11 nurodytais atvejais Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, jei šie asmenys atvyksta iš valstybės ar keliavo per valstybę (išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos) 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kuri įtraukta į paveiktų šalių sąrašą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28