IZOLIAVIMO IŠIMTYS

Izoliavimo išimtys pagal Izoliavimo taisyklėse (V-352) numatytas išimtis:

11.1. ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:
11.1.1. sveikatos priežiūros specialistai, įskaitant paramedikus;
11.1.2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
11.1.3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
11.1.4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
11.1.5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
11.1.6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
11.1.7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
11.1.8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
11.1.9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
11.1.10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
11.1.11. apsaugos tarnybų darbuotojai;
11.1.12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
11.1.13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
11.1.14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
11.1.15. transporto sektoriaus darbuotojai, visų pirma:
11.1.15.1. automobilių, furgonų ir motociklų vairuotojai (motociklų vairuotojai, tik tais atvejais, kai jie veža medicinos reikmenis, medicinos priemones ar asmenines apsaugos priemones), sunkiasvorių sunkvežimių ir autobusų vairuotojai (įskaitant tramvajų vairuotojus) ir greitosios pagalbos transporto priemonių vairuotojai, įskaitant vairuotojus, kurie veža pagal Sąjungos civilinės saugos mechanizmą teikiamą pagalbą, ir vairuotojus, kurie veža repatrijuotus ES piliečius iš kitos valstybės narės į jų kilmės vietą;
11.1.15.2. oro linijų pilotai;
11.1.15.3. traukinių mašinistai; vagonų inspektoriai, remonto dirbtuvių darbuotojai, infrastruktūros valdymo darbuotojai, susiję su eismo valdymu ir pajėgumų paskirstymu;
11.1.15.4. jūrų ir vidaus vandenų laivybos specialistai.
11.1.16. žvejai;
11.1.17. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.
11.2. transporto darbuotojams arba transporto paslaugų teikėjams, įskaitant krovininių transporto priemonių, kuriomis vežami atitinkamai teritorijai skirti kroviniai, vairuotojus ir tik tranzitu vykstančius transporto priemonių vairuotojus;
11.3. pacientams, keliaujantiems dėl svarbių medicininių priežasčių;
11.4. kasdien į užsienį keliaujantiems mokiniams, studentams ir stažuotojams;
11.5. asmenims, keliaujantiems dėl svarbių šeiminių* ar verslo priežasčių;
11.6. diplomatams, tarptautinių organizacijų darbuotojams ir tarptautinių organizacijų pakviestiems asmenims, kurių fizinis buvimas yra būtinas tam, kad šios organizacijos galėtų tinkamai veikti, kariniam personalui ir policijos pareigūnams, taip pat humanitarinę pagalbą teikiantiems darbuotojams ir civilinės saugos personalui, atliekantiems savo funkcijas;
11.7. tranzitu vykstantiems keleiviams;
11.8. jūrininkams;
11.9. savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;
11.10. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo;
11.11. iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;
11.14. pasienio darbuotojams, komandiruotiems* darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams.

*asmenims, keliaujantiems dėl svarbių šeiminių priežasčių, komandiruotiems asmenims izoliavimo išimtis negalioja, t.y. šie asmenys turi  izoliuotis.
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-24