Grožio paslaugų teikėjams

Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Paslaugų teikėjas pateikia leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai reikalingus dokumentus:

 • paraiška gauti leidimą-higienos pasą;
 • fiziniams asmenims – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
 • dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti veiklą, išskyrus tais atvejais, kai paslaugų teikėjui patalpos priklauso nuosavybės teise;
 • patalpų, kuriose vykdoma veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijos su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (reikalavimas netaikomas sudėtingiems brėžiniams)).

Kontroliuojanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentai.

2017 m. kontrolės planas

Patikrinimų atlikimo tvarka

Ūkio subjektų tikrinimo klausimynai
 

 • Leidimas-higienos pasas (LHP) išduodamas neribotam laikui;
 • LHP turėtojui draudžiama įgalioti ir pagal sutartį perduoti teisę verstis LHP nurodyta veikla kitiems asmenims;
 • LHP originalas arba jo kopija turi būti pateiktas paslaugų gavėjams gerai matomoje vietoje;
 • LHP turėtojas privalo vykdyti veiklą tomis sąlygomis, kurios buvo deklaruotos paraiškoje gauti LHP. Apie pasikeitusias veiklos vykdymo sąlygas LHP turėtojas turi pranešti NVSC;
 • Pasikeitus LHP nurodytiems rekvizitams (juridinio asmens pavadinimui, buveinės adresui, kodui, fizinio asmens adresui, kuriuo galima siųsti korespondenciją, bei kitiems asmens duomenims), LHP turėtojas apie pasikeitimą privalo pranešti NVSC ir pateikti prašymą dėl LHP patikslinimo;
 • Nutraukus ar laikinai sustabdžius veiklą, LHP turėtojas turi pateikti prašymą NVSC dėl LHP galiojimo/panaikinimo;
 • Laikinai sutabdžius/panaikinus LHP galiojimą ne visoms veikloms, kurios buvo nurodytos išduotame LHP, o tik tam tikrai veiklų daliai, LHP turėtojas privalo pateikti NVSC LHP originalą, kuriame NVSC padarys atžymą apie LHP būklę;
 • Juridinių asmenų prašymus dėl LHP patikslinimo, galiojimo panaikinimo bei sustabdymo turi pateikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo, o fizinių asmenų prašymus - LHP turėtojas arba jo įgaliotas asmuo, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą. Prašymai pateikiami paštu, elektroniniu paštu, E.pristatymu arba atvykus į departamentų priimamuosius.

Daugiau apie leidimų-higienos pasų išdavimo taisykles ir turėtojų pareigas rasite čia

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28