Kokiais norminiais aktais vadovaujantis mokykloje įrengiama ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupė?

Mokykloje ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupė įrengiama vadovaunatis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-08