Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos

Privalo. Prieš pradedant dirbti turi išklausyti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (programos kodas – PP), vėliau kas penkerius metus – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (programos kodas – PT).

 

Privalo išklausyti pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą ( programos kodas PP), privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendrąją programą ( programos kodas HB) ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą ( programos kodas H1). Kas penkerius metus -  privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą (programos kodas – PT).

Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55  „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede nurodyti objektai, kuriuose turi būti organizuojamas nuolatinis graužikų ir nariuotakojų stebėjimas bei naikinimas, tarp jų ir  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos.

Negalima priimti sergančių ar (ir) turinčių užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turinčių utėlių ar glindų.

Pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse turi būti atliekamas smėlio parazitologinis tyrimas, jei smėlio tyrimo rezultatų nepateikė smėlio tiekėjas.

Šiuos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Turi būti įrengta patalpa / erdvė su plautuve grupių indams plauti arba automatine indų plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams laikyti. Ši patalpa / erdvė gali būti įrengiama kelioms grupėms.

Patalynė ir daugkartinio naudojimo rankšluosčiai turi būti keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę savaitinėse grupėse ir vieną kartą per dvi savaites – dieninėse grupėse.

Patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi atitikti dydžius, nurodytus lentelėje, o šiltuoju metų laikotarpiu turi būti ne aukštesnė kaip 26 °C. Grupių, kuriose ugdomi judesio ir padėties sutrikimų turintys vaikai ir vaikai iki 1 metų amžiaus, žaidimų patalpose / erdvėse šaltuoju metų laiku temperatūra turi būti 21–23 °C.

Smėlis vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse turi būti keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos laiptinių turėklų vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne  didesnis kaip 0,10 m.

Ne. Grupės vaikų skaičius gali būti didinimas ne daugiau kaip dviem vaikais tik prireikus užtikrinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimą vaikams, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11