Ar NVSC priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių yra terminuotas?

Sprendimas galioja neterminuotą laiką, jei nesikeičia esminės aplinkybės. (Ataskaitoje nurodyta planuojama ūkinė veikla (ūkinės veiklos apimtys, technologiniai procesai, taršos šaltiniai, ūkinės veiklos sukeliama tarša, taršos mažinimo priemonės), visuomenės sveikatos saugos teisės aktai, susiję su sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymu, taip pat aplinkybės planuojamai ūkinei veiklai gretimose teritorijose dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos, jose esamų ar planuojamų objektų), dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos ribos turi būti koreguojamos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11