BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV)

1. Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai; 2. Pasiūlyti pašalinti arba sumažinti kenksmingą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai tinkamomis priemonėmis; 3. Nustatyti arba patikslinti sanitarinės apsaugos zonų ribas; 4. Motyvuotai pritarti ar nepritarti ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytais atvejais yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo būdu, tačiau joms nustatyti ar tikslinti neatliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka.

Taip. Ataskaitos rengėjas savo lėšomis organizuoja visuomenės supažindinimą su Ataskaita.

 

 

Seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla. Taip pat Ataskaitos rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su Ataskaita susipažinti jo buveinėje arba jo ūkinės veiklos vykdymo vietoje, paskelbti Ataskaitą ar jos santrauką Tvarkos aprašo 8.5 papunktyje minimoje interneto svetainėje.

Taip, tačiau asmenys, pageidaujantys gauti Ataskaitos dokumentų kopijas, atlygina Ataskaitos rengėjui kopijavimo išlaidas.

Ne.  Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu. Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

 

Protokolas turi būti baigtas rašyti ir pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (nurodant pasirašymo datą) po viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo.

Visuomenė su protokolu gali susipažinti Ataskaitos rengėjo buveinėje, jo veiklos vykdymo vietoje ir Ataskaitos rengėjo interneto svetainėse, jei tokių turi, arba kitoje viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkime bendrai sutartoje vietoje.

Taip. Per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo visuomenei susipažinti dienos.

Pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą.

Taip, pastabos dėl protokolo visuomenės supažindinimo susirinkimą rengusiam Ataskaitos rengėjui teikiamos raštu arba elektroniniu paštu, nurodant teikėjo vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą), adresą, teikimo datą. Pastabas dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo pastabų pateikimo termino pabaigos išnagrinėja viešą visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimą vykdęs Ataskaitos rengėjas, nurodydamas, kurios pastabos laikomos pagrįstomis, kurios nepagrįstomis, ir to motyvus.

Taip. Ataskaitos rengėjas turi parengti argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentą (jame nurodydamas visuomenės pasiūlymo gavimo datą, asmens, pateikusio pasiūlymą, vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą) ir adresą, visuomenės pasiūlymą ir aplinkybes, įrodymus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, visuomenės pasiūlymo argumentuotą įvertinimą, kuriame nurodoma, ar jis pagrįstas ar ne) ir ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo jų gavimo raštu informuoti pasiūlymus pateikusius visuomenės atstovus, kaip įvertinti jų pasiūlymai.

Taip. Ataskaitos rengėjas atsižvelgdamas į visuomenės pasiūlymus, kurie argumentuoto visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumente buvo įvertinti kaip pagrįsti, pataiso Ataskaitą.

Taip. Visi dokumentai, susiję su visuomenės informavimu (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, registruotų laiškų išsiuntimą patvirtinančių dokumentų kopijos, duomenys apie Ataskaitos viešą ekspoziciją, viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo protokolas, visuomenės pasiūlymų kopijos, atsakymai į visuomenės pasiūlymus, visuomenės pasiūlymų įvertinimo dokumentas), pridedami kaip Ataskaitos priedai.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos santraukoje turi būti pateikta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų 12 punkte nurodytos teikiamos informacijos santrauka.

 

Ne. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) Ataskaita ir jos priedai turi būti parengti lietuvių kalba.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) Ataskaita, jos priedai ir kita susijusi informacija Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui gali būti pateikiama ir atsakymai iš jo gaunami tiesiogiai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą.

Taip. Pareiškėjas turi pateikti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui Ataskaitos ir jos priedų popierinę ir elektroninę versijas arba tik elektroninę versiją.

Taip. Teikiamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos ir jos priedų popierinė versija turi būti susegta į segtuvą. Visi Ataskaitos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

20 darbo dienų. Pateikusiam Ataskaitą su priedais pareiškėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Ataskaitos gavimo dienos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras išsiunčia direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą, kuriuo patvirtinama, kad Ataskaita su priedais yra gauta ir atitinka Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus ir tai, kad motyvuoti reikalavimai Ataskaitą pataisyti ar papildyti ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių bus priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos gavimo dienos. Jeigu pateikta Ataskaita su priedais neatitinka Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimų, šiame rašte nurodomi nustatyti trūkumai ir informuojama, kad motyvuoti reikalavimai Ataskaitą pataisyti ar papildyti arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių bus priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamai įformintos Ataskaitos su priedais, atitinkančios Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus, gavimo dienos.

Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), gavęs iš pareiškėjo Ataskaitą su priedais, atitinkančią Tvarkos aprašo 25–27 ir 29 punktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi paskelbti pranešimą savo interneto svetainėje apie gautą nagrinėti Ataskaitą.

Sprendimas galioja neterminuotą laiką, jei nesikeičia esminės aplinkybės. (Ataskaitoje nurodyta planuojama ūkinė veikla (ūkinės veiklos apimtys, technologiniai procesai, taršos šaltiniai, ūkinės veiklos sukeliama tarša, taršos mažinimo priemonės), visuomenės sveikatos saugos teisės aktai, susiję su sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymu, taip pat aplinkybės planuojamai ūkinei veiklai gretimose teritorijose dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos, jose esamų ar planuojamų objektų), dėl kurių sanitarinės apsaugos zonos ribos turi būti koreguojamos.

Taip. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras per 10 darbo dienų po sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo turi paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą savo interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11