BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimo-higienos paso išdavimas

Veiklos rūšys, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas:

1) ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą*);

2) ligoninių veikla (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą*);

3) kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro*;

3¹) papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigų veikla**;

4) ugdymo veikla: ikimokyklinio ugdymo veikla, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla, profesinių mokyklų ugdymo veikla, aukštųjų mokyklų ugdymo veikla;

5) stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla;

6) apgyvendinimo paslaugų veikla (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, kempingų, turizmo centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veikla);

7) grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);

8) soliariumų paslaugų veikla;

9) sporto klubų paslaugų veikla;

10) pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla;

11) skalbyklų paslaugų veikla;

12) kosmetikos gaminių gamyba;

13) žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla;

14) stacionarių triukšmo šaltinių veikla triukšmo prevencijos zonose;

15) sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla.

 

* Nurodoma pagal Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-943

** Nurodoma pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199

Nebūtinai. Visos procedūros ir formalumai, susiję su dokumentų, reikalingų leidimui-higienos pasui gauti, pateikimu ir sprendimų, susijusių su leidimų-higienos pasų (LHP), jų dublikatų išdavimu, patikslinimu, gavimu, gali būti pateikiami:

1. Atvykus į NVSC  į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą;

2. Siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, paštu arba per kurjerį NVSC adresu: Kalvarijų g. 153, Vilnius arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį;

3. Per nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (E. pristatymo), kurioje bus patvirtinta asmens tapatybė.

4. Atsiuntus prašymą NVSC el. paštu [email protected]. Teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą;

5. Per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus epaslaugos.lt, kurioje bus patvirtinta asmens tapatybė (dėl leidimo-higienos paso išdavimo, patikslinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, dublikato išdavimo).

1. Nustatytos formos paraišką gauti leidimą-higienos pasą (LHP) (paraišką galima rasti ČIA);

2. fiziniai asmenys – asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;

3. dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla (lauko vaikų darželis pateikia dokumentą, įrodantį teisę naudotis žemės sklypu, kuriame numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla), arba jo kopiją, išskyrus tuos atvejus, kai šios teisės įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

4. patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams, lauko vaikų darželio veiklai).

 

Rekomenduojame paraišką ir dokumentus teikti elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus , tiesioginė paslaugos užsakymo nuoroda: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43221/19220?searchid=fd52b7b8-4d5c-429e-b974-4b5b183e7e9a

Kiti dokumentų teikimo NVSC būdai aprašyti čia https://nvsc.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/asmenu-aptarnavimas

 

Taip. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus (LHP), leidimų-higienos pasų (LHP) galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo panaikinimą nurodant leidimo-higienos paso (LHP) numerį, išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo datą, fizinį, juridinį asmenį ar filialą, kuriam jis išduotas, veiklos vietą ir rūšį galima surasti Licencijų informacinėje sistemoje (internetinė prieiga: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch).

Taip. Konkreti veikla turi būti nurodyta pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytų ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, sąrašą, o ne pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklos rūšis. 

Ne. Iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimai privalo būti atlikti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 2, 4, 5, 6 punktuose nurodytų veiklų (ligoninių veikla, ugdymo veikla, stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veikla, apgyvendinimo paslaugų veikla) atitinkamose patalpose, numatytose Lietuvos higienos normoje, reglamentuojančioje triukšmo ribinius dydžius.

Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. leidimas-higienos (LHP) pasas išduodamas ar patikslinamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus (LHP) galima surasti Licencijų informacinėje sistemoje (internetinė prieiga: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch).

Fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui, praradusiam iki 2023 m. kovo 1 d. išduotą leidimą-higienos pasą (LHP) ir pateikusiam prašymą išduoti leidimo-higienos paso (LHP) dublikatą (laisva forma), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas prašyme nurodytu būdu išsiunčiama Licencijų informacinės sistemos nuoroda, kurioje yra įrašas apie asmeniui išduotą leidimą-higienos pasą (LHP).

1. Kai vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų;

2. Kai per nustatytą terminą pareiškėjas nesudarė leidimus-higienos pasus (LHP) išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

3. Kai per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;

4. Kai patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso (LHP), išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarime Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ numatytus atvejus. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras.

5. Kai per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 35 punkte nurodyto rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos.
 

Ne. Jei komercinė veikla vykdoma keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami atskiri kiekvienam adresui leidimai-higienos pasai (LHP).

Leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą apie pasikeitusius duomenis, jeigu pasikeičia leidime-higienos pase (LHP) nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, kodas (suteikiamas naujas kodas), fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, ar kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta, taip pat siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą (LHP) .

Fizinis, juridinis asmuo ar filialas, norintis patikslinti leidimą-higienos pasą (LHP), leidimą-higienos pasą (LHP) išdavusiai institucijai pateikia motyvuotą prašymą (laisva forma), dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius arba klaidingai nurodytus duomenis. Leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo valstybės rinkliavos sumokėjimo, jeigu valstybės rinkliava sumokėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo pareiškėjui apie nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą išsiuntimo dienos. Apie patikslintą leidimą-higienos pasą (LHP) pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų įrašymo Licencijų informacinėje sistemoje dienos, pateikiant Licencijų informacinės sistemos nuorodą. Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas (LHP) patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą (LHP) .

Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas (LHP), rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso (LHP) išdavimo.

Akredituotos arba atestuotos. Akredituotų laboratorijų sąrašą galima rasti Nacionalinio akreditavimo biuro puslapyje http://db.nab.lt/ais/accreditation

1. Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą (LHP), išskyrus atvejus, kai apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas pranešė leidimą-higienos pasą (LHP) išdavusiai institucijai Taisyklių 48.2 punkte nustatyta tvarka, ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų pasikeitimas nepažeidžia visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų.

2. Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo informuoti leidimą-higienos pasą (LHP) išdavusią instituciją:

  • Apie pasikeitusius leidime-higienos pase (LHP) įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo;
  • Apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.

3. Leidimo-higienos paso (LHP) turėtojui įgalioti ar pagal sutartį perduoti teisę verstis leidime-higienos pase (LHP) nurodyta veikla kitiems asmenims draudžiama.

4. Laikinai nustojus vykdyti veiklą, kuriai buvo išduotas leidimas-higienos pasas (LHP), leidimo-higienos paso (LHP) turėtojas turi pateikti prašymą leidimą-higienos pasą (LHP) išdavusiai institucijai dėl leidimo-higienos paso (LHP) galiojimo sustabdymo.

5. Nutraukus veiklą, kuriai buvo išduotas leidimas-higienos pasas (LHP), leidimo-higienos paso (LHP) turėtojas turi pateikti prašymą leidimą-higienos pasą (LHP) išdavusiai institucijai dėl leidimo-higienos paso (LHP) galiojimo panaikinimo. Šis prašymas taip pat turi būti pateiktas kai asmeniui, jau turinčiam LHP, išduotas naujas LHP pradėjus teikti naujas paslaugas esamose patalpose arba pradėjus vykdyti esamose patalpose, kuriose anksčiau nebuvo vykdoma veikla (tokiu atveju pateikiamas prašymas dėl senojo LHP panaikinimo).

6. Leidimus-higienos pasus (LHP) turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas (LHP), rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus (LHP) išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso (LHP) išdavimo.

Nuo 2023 m. kovo 1 d. popieriai leidimai-higienos pasai (LHP) neišduodamai (leidimas-higienos pasas (LHP) išduodamas įrašant Licencijų informacinėje sistemoje įrašą), todėl nebelieka pareigos paslaugų teikimo vietoje vartotojams matomoje vietoje pateikti leidimo-higienos paso (LHP) originalo. Informaciją apie išduotus leidimus-higienos pasus (LHP) galima surasti Licencijų informacinėje sistemoje (internetinė prieiga: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11