Kas yra išlyga geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei?

Leidimas ribotą laikotarpį tam tikroje vandens tiekimo objekto teritorijoje viešai tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytas ribines rodiklių vertes, nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-11