exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Klausimai, susiję su naudojimusi paslaugomis

Jei asmeninė šventė organizuojama maitinimo ar paslaugų teikimo vietoje (pavyzdžiui, kavinėje, laisvalaikio ir pramogų vietose), galioja tie patys reikalavimai, kurie keliami šioms paslaugų teikimo vietoms, t. y. reikalavimai dėl kaukių dėvėjimo, atstumų laikymosi,  asmens higienos.

Šie reikalavimai pateikti Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės  operacijų vadovo sprendimuose:

Jei asmeninė šventė vyksta privačioje erdvėje, reikalavimai netaikomi.

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. grožio paslaugų teikėjai privalo aptarnauti tik turinčius Galimybių pasą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra skiepytas, persirgęs ar atlikęs testą, lankytojus.

Dokumentai, kurie gali būti pateikti:
•    Pažyma iš esveikatos. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo ) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS;
•    ASPĮ pažyma. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus kriterijus arba nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo arba greitojo SARS-CoV-2 antigeno testo ) atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos savikainos;
•    Galimybių pasas. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs naudojantis interneto svetaine www.gpasas.lt;
•    ES skaitmeninio pažymėjimo vakcinacijos ir persirgimo dalys. Pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus.

 

Ne. LRV nutarime Nr. 152 nenumatyta, kad galimybių pasą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka Nutarimo Nr. 152  3.1.2.4 papunktyje (nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. Nutarimo Nr. 152 3.1.1 papunktyje) nurodytus kriterijus, turi turėti paslaugų teikėjas, ūkinės veiklos vykdytojas ar jų darbuotojai.

Tačiau darbuotojai, nurodyti Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, patvirtintame LRV 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544, privalo pasitikrinti (testuotis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujindami veiklą ir (ar) periodiškai pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas. Sveikatos patikrinimai neatliekami darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąja liga arba kurie buvo paskiepyti užkrečiamosios ligos vakcina pagal skiepijimo schemą. Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. Darbuotojų sveikatos patikrinimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, padariniams šalinti.

 

Vakcinacijos, persirgimo ar testavimo faktą įrodančius dokumentus ir juose esančius asmens duomenis gali peržiūrėti fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas, ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie priima sprendimus dėl atitikties šiems faktams nurodytais atvejais, ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę atliekantys asmenys.

Asmenų atitiktis kriterijams patvirtinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

Dokumentai, kurie gali būti pateikti:

1.1.1.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas arba mokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, pagal Nutarime nurodytus kriterijus, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs prie ESPBI IS. Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas galioja:

1.1.1.1.1. nėščiosioms, kartu pateikus formą Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ su formą išdavusios įstaigos spaudu;

1.1.1.1.2. asmenims, negalintiems skiepytis dėl medicininių kontraindikacijų, kartu pateikus išrašą iš ESPBI, kuriame nurodytas ligos kodas Z88.7 arba Z28.0 (pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM));

1.1.1.2. užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal Nutarime nurodytus kriterijus arba užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar kitos kompetentingos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, nurodantis, kad asmens skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus, arba užsienio šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas arba neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

1.1.1.3. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas teigiamo laboratorinio tyrimo (kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2)) rezultatų (duomenų) protokolas arba neigiamo mokamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo), pagal Nutarime nurodytus kriterijus, atsakymas,  kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu. Atlyginimo dydis už išduodamą dokumentą neturi viršyti teikiamos paslaugos savikainos. Nemokamo neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas galioja asmenims, nurodytiems šio sprendimo 1.1.1.1.1 ir 1.1.1.1.2 papunkčiuose;

1.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis vaiko amžių (taikoma asmenims iki 16 metų);

1.1.1.5. ESPBI IS duomenų pagrindu parengtas skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo, persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar mokamo neigiamo tyrimų rezultato faktą, skirtas naudojimui šalies viduje su sugeneruotu QR kodu, kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungęs naudojantis interneto svetaine www.gpasas.lt. Skaitmeninis pažymėjimas, atlikus nemokamą SARS-CoV-2 PGR tyrimą, išduodamas asmenims, nurodytiems šio sprendimo 1.1.1.1.2 papunktyje;

1.1.1.6. pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtas Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus, skirtas sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu, arba kitas ne Europos Sąjungos šalies skaitmeninis pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą pagal Nutarime nurodytus kriterijus;“.

Asmenų atitiktį nurodytiems kriterijams patvirtinantys dokumentai nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendime Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“.

Informaciją apie tai, kaip gauti galimybių pasą ir kokie kiti dokumentai galioja, norint pasinaudoti paslaugomis, galite rasti čia: https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/verslo-salygos-karantino-metu/galimybiu-pasas/gyventoju-dazniausiai-uzduodami-klausimai  (Žr. klausimą: Kaip Galimybių pasą gauti tiems Lietuvos gyventojams, kurie neturi galimybių prisijungti per e.valdžios vartus?)

Nuo rugsėjo 13 d. visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus. Veikloms, kurioms galioja reikalavimas turėti Galimybių pasą, kaukių dėvėjimas, srautų valdymas ir atstumų laikymasis išlieka rekomendaciniai. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, epidemiologinės saugos priemonės (kaukių dėvėjimas, atstumų laikymasis, srautų valdymas ir kt.) – privalomos.

Nuo rugsėjo 13 d. IŠIMTYS, taikomos neturint GALIMYBIŲ PASO:

1.    prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas neviršija 1 500 kv. m, arba esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas, skirtas pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti,neviršija 1 500 kv. m;
2.    nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);
3.    smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;
4.    laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;
5.    muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;
6.    bibliotekų (knygų pasiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;
7.    asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą);
8.    socialinės paslaugos;
9.    psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;
10.    asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;
11.    veterinarijos paslaugos;
12.    keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio) transportu paslaugos;
13.    keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;
14.    teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;
15.    veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;
16.    valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);
17.    kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;
18.    asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;
19.    asmeninės pagalbos teikimas neįgaliems asmenims, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;
20.    pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
21.    pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;
22.    veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;
23.    atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;
24.    finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomojo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;
25.    ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

 

 

„Kontaktiniu būdu teikiamomis paslaugomis“ laikytinos visos „gyvai“ (ne nuotoliu, telefoninio ar elektroniniu ryšio ar vaizdo transliacijų priemonėmis) teikiamos paslaugos, kurių metu yra kontaktas (nebūtinai artimas fizinis, kaip, pvz., masažas) su paslaugos gavėju, tai yra kai aptarnaujamas klientas (pvz., kliento aptarnavimas banke, batų taisykloje ar kt.).

Kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke, kaukės nedėvimos. Į pirties paslaugų teikimo patalpas (pastatą, kuriame teikiamos šios paslaugos, priešpirtį ir kitas) lankytojai ateina su kaukėmis, tačiau pirties kaitinimosi patalpoje, kaukės nedėvimos. Paslaugos teikėjas turėtų užtikrinti, kad būtų tik tiek žmonių, kad jie galėtų laikytis 2 m atstumo vienas nuo kito.

Dokumentai turi būti tikrinami prieš apgyvendinant asmenis. Asmenys apgyvendinami ne ilgesniam laikotarpiui nei galioja jų galimybių pasas, atliktas testas ar kitas dokumentas. Jeigu būtinas ilgesnis apgyvendinimas, nei nurodytų dokumentų galiojimas, pateikus naują (pratęstą) galimybių pasą ar naujo testo rezultatus, apgyvendinimo sutartis pratęsiama.
 

 

Negali, kadangi Vyriausybės sprendimu, nuo rugsėjo 13-osios  visos kontaktinės paslaugos teikiamos tik asmenims, kurie atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus. Nepaisant to, kad sporto klube lankytojai nekontaktuoja su klubo darbuotojais, tačiau jie kontaktuoja su kitais asmenimis.

Galimybių pasas ar jam prilygintas dokumentas turi būti patikrintas registracijos į apgyvendinimo įstaigą metu. Registracijos metu svečias turi būti informuotas, kad jo galimybių pasas turi galioti visos viešnagės metu.

Gali. Galimybių pasas iš jo nereikalaujamas, bet tokiam asmeniui negali būti teikiamos jokios kontaktinės paslaugos.

 

Taip, suaugusiųjų neformalusis švietimas vykdomas, kai dalyvauja asmenys, kurie atitinka galimybių pasui keliamus kriterijus.

Galimybių paso reikalavimas taikomas kontaktinių paslaugų teikimui. Jei mėgėjų grupė tik nuomojasi patalpas ir kontakto su nuomotoju treniruočių metu nėra – galimybių paso nereikia. Jei yra samdomas treneris ir jis treniruoja mėgėjus, jis gali teikti paslaugą (treniruoti) tik asmenims su galimybių pasu. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-02