Priėmimas dirbti pagal darbo sutartis

 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2021 m. balandžio 16 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Klaipėdos departamento Medicininio karantino skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, pareigas. Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis iki grįš šiuo metu pareigų negalintis eiti darbuotojas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,10 iki 5,55 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai pasienio kontrolės punktuose.

Pareigybės aprašymas

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija

 

Dokumentai priimami: iki 2021 m. balandžio 30 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. 8 677 41447, el. p. personalas@nvsc.lt.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2021 m. balandžio 7 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Informacinių technologijų valdymo skyriaus vedėjo, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 14,00.

Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti vieningą informacinių technologijų valdymo sistemą Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).  

Pareigybės aprašymas


Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;  
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto, informacinių technologijų valdymą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. žinoti duomenų bazių organizavimo pagrindus, mokėti jas administruoti;
6. išmanyti HTML, CSS, XML, Query ir JavaScript;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą;

5. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

6. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

7. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

Deklaracija

 

Dokumentai priimami: iki 2021 m. balandžio 20 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. 8 677 41447, el. p. personalas@nvsc.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-16