Skelbimas apie konkursą į Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialisto pareigas

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2020 m. liepos 30 d.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos skelbia konkursą į Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialisto, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 4,90 iki 5,50 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).

Specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiklai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

Pareigybės aprašymas


Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. profesinę darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą;

5. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

6. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

Pretendento anketa

7. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija

 

Dokumentai priimami: iki 2020 m. rugpjūčio 13 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu pm.vataras.lt.

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. (8 5) 261 0862, (8 5) 264 6603, el. p. personalas@nvsc.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-30