Skelbimas apie konkursą į Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus pareigas (Darbo vieta - Liepų g. 17, Klaipėda)

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ

2021 m. rugsėjo 8 d.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) skelbia konkursą į Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus visuomenės sveikatos administratoriaus, A2 lygio darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - nuo 5,15 iki 5,60 (atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį). Darbo vieta - Liepų g. 17, Klaipėda (NVSC Klaipėdos departamentas).

Pareigybės paskirtis – įgyvendinti dokumentų valdymo bendruosius reikalavimus, vykdyti asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu. 

Pareigybės aprašymas


Reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);

6. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį).

Deklaracija

 

Dokumentai priimami: iki 2021 m. rugsėjo 21 d. įskaitytinai (14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo).

Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai, siekiantys dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, https://bit.ly/3tszsei .

Kontaktai pasiteirauti: tel. nr. 8 677 41447, el. p. personalas@nvsc.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-08