BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijai

 

 

 

1. Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros (toliau – periodinė priežiūra) planus (toliau – periodinės priežiūros planas) (1 lentelė).

1 lentelė. Periodinės priežiūros planas

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas / fizinio asmens vardas ir pavardė

Veiklos adresas

 

Mėnuo

 

 

 

 

 

2. Periodinė priežiūra atliekama vadovaujantis Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašo 20 punkto nuostatomis.

3. Sudarant Periodinės priežiūros planą įvertinama kiekvieno ūkio subjekto rizika pagal ūkio subjekto vykdomą (-as) veiklą (-as) (2 lentelė) ir ūkio subjekto riziką pagal licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis (3 lentelė). Ūkio subjekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Ūkio subjekto rizika pagal vykdomą (-as) veiklą (-as)

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto vykdoma veikla (-os)

 

Rizikos balas (nuo 1 iki 10)

1

2

3

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas

4

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

4

3.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai

4

4.

Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė

1

5.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

3

6.

Kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

10

Rizikos balas pagal ūkio subjekto vykdomą (-as) veiklą (-as) (jei vykdomos kelios veiklos – balai sumuojami)

 

3 lentelė. Ūkio subjekto rizika pagal licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto vykdomos veiklos rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas (nuo 1 iki 10)

1

2

3

1.

Paskutinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, metu nebuvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (arba) neatitikimų

0

2.

Paskutinio ūkio subjekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu pažeidimų nenustatyta arba, kai iš ūkio subjekto Centrui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipusis pateiktos ar pačio Centro turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti

1

3.

Paskutinio ūkio subjekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

4.

Dėl ūkio subjekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu, kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi

5.

Ūkio subjektui, nesilaikiusiam licencijuojamos veiklos sąlygų ar jas pažeidusiam, praėjusiais kalendoriniais metais buvo sustabdytas licencijos galiojimas

10

6.

Paskutinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (arba) neatitikimų:

6.1.

veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint licencijos

10

6.2.

darbuotojų kvalifikacija neatitinka Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų

4

6.3.

veikla vykdoma patalpose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų (įskaitant netinkamą patalpų ir įrangos priežiūrą)

4

6.4.

tinkamai nesuformuota materialinė (priemonių ir įrangos) techninė bazė

3

6.5.

įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų

5

6.6.

naudojamos, laikomos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų

8

6.7.

veikla vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų darbo organizavimui (nesudaryti planai, grafikai, programos, aprašymai, nėra metodinės medžiagos, informacinės bazės, netinkamai organizuotas pabaigtų darbų įvertinimas, testavimas)

2

6.8.

procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų

2

6.9.

darbuotojai nepasitikrinę sveikatos

2

6.10.

paslaugos gavėjas neaprūpinamas būtinu inventoriumi, priemonėmis

2

6.11.

netinkamai tvarkoma ir saugoma dokumentacija

1

Rizikos balas pagal licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis

 

4. Atlikus ūkio subjekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir ūkio subjektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

5. Ūkio subjekto licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei ūkio subjektas yra priskirtas (4 lentelė).

4 lentelė. Ūkio subjekto rizikos grupė ir licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis.

Ūkio subjekto rizikos grupė

 

Rizikos balų suma

Licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis

Didelės rizikos

21 ir daugiau

1 kartą per metus

Vidutinės rizikos

10–20

1 kartą per 2 metus

Mažos rizikos

iki 9

1 kartą per 3 metus

6. Veiklą pradedantis ūkio subjektas įvertinamas pagal ūkio subjekto vykdomos (-ų) veiklos        (-as) riziką (-as) (2 lentelė), o po pirmojo patikrinimo – ir pagal ūkio subjekto licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis (3 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno ūkio subjekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų ūkio subjektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant ūkio subjektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių ūkio subjektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių ūkio subjektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės priežiūros planą    (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini ūkio subjektai. Į Periodinės priežiūros planą neįtraukiami ūkio subjektai, kuriems licencijos galiojimas sustabdytas ir ūkio subjektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą.

5 lentelė. Ūkio subjektų sąrašas pagal rizikos balus

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal

2 lentelės duomenis

Rizikos balas pagal

3 lentelės duomenis

Bendras rizikos balas (4 ir 5 skilčių suma)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės nustato objektų, kuriuose Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – periodinė kontrolė), atrankos rengiant metinius periodinės kontrolės planus (toliau – Periodinės kontrolės planas) reikalavimus, objektų rizikos vertinimo kriterijus, objektų rizikos grupes, periodinės kontrolės dažnį.

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (1 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (2 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 1 ir 2 lentelės rizikos balų sumą.

1 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą.

Eil.

Nr.

Objekto veikla

Rizikos balas

(nuo 5 iki 30)

1 2 3

1.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

30

2.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

15

3.

Kita asmens sveikatos priežiūros veikla

15

4.

Ikimokyklinio ugdymo veikla

15

5.

Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla

15

6.

Profesinių mokyklų ugdymo veikla

10

7.

Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla

15

8.

Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla

10

9.

Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla

30

10.

Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla

30

11.

Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga

5

12.

Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga

5

13.

Policijos areštinės

10

14.

Laisvės atėmimo vietos

10

15.

Kosmetikos gaminių gamyba

20

16.

Plaukų priežiūros paslaugos

5

17.

Nagų priežiūros paslaugos

10

18.

Veido priežiūros paslaugos

5

19.

Kūno priežiūros paslaugos

5

20.

Ilgalaikio makiažo paslaugos

15

21.

Tatuiravimo paslaugos

15

22.

Papuošalų vėrimo paslaugos

15

23.

Soliariumų paslaugų veikla

15

24.

Baseinų paslaugų veikla

20

25.

Pirčių, saunų paslaugų veikla

10

26.

Skalbyklų paslaugų veikla

5

27.

Sporto klubų paslaugų veikla

10

28.

Apgyvendinimo paslaugų veikla

15

29.

Interneto kavinių ir klubų veikla

5

30.

Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla

5

31.

Žmogaus palaikų balzamavimo veikla

5

32.

Žmogaus palaikų kremavimo veikla

5

Rizikos balas pagal objekto veiklą

 

 

2 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil.

Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas (nuo 5 iki 30)

1

2

3

1.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centrui raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti

5

2.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

3.

Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu ir kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi

4.

Veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso

10

5.

Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai

30

6.

Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų

30

7.

Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)

20

8.

Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai

15

9.

Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų

25

10.

Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų

20

11.

Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos

25

12.

Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema

25

13.

Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra

15

14.

Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo

15

15.

Teikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį ar teigiamą poveikį sveikatai

10

16.

Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų

20

17.

Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

18.

Nevykdoma įrangos darbo kontrolė

20

19.

Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

20.

Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai

10

21.

Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos

10

22.

Ugdymo procese dalyvavo vaikai nepasitikrinę sveikatos

10

23.

Medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų

15

24.

Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

25.

Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas

10

26.

Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi

10

27.

Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų

10

28.

Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas

10

Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

 

 

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 1 ir 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

3 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

Eil.

Nr.

Objekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis

1.

Labai didelės rizikos

41 ir daugiau

1 kartą per metus

2.

Didelės rizikos

30–40

1 kartą per 2 metus

3.

Vidutinės rizikos

21–29

1 kartą per 3 metus

4.

Mažos rizikos

6–20

1 kartą per 4 metus

5.

Labai mažos rizikos

iki 5

1 kartą per 5 metus

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (3 lentelė).

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (1 lentelė), o po pirmojo patikrinimo ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (2 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 1 ir 2 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (4 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

4 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil.

Nr.

Objekto pavadi-nimas

 

Objekto kodas

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal 1 lentelės duomenis

Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis

Bendras rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma)

Leidimo-higienos paso išdavimo data

Objekto periodinės kontrolės data

Objekto veiklos pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

9. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiami 2 procentai radiotechninių objektų pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausiai suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

 

1. Operatyviosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės nustato ūkio subjektų (toliau taip pat – objektų), kuriuose Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – operatyvioji kontrolė), atrankos operatyviajai kontrolei, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 12 dalyje ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, 13.3 papunktyje nurodytais pagrindais, kriterijus.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamente.

3. Skundai dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo Centre nenagrinėjami (operatyvioji kontrolė nevykdoma):

3.1. esant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, išskyrus anoniminius skundus dėl asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti, kelti grėsmę asmens (visuomenės) sveikatai;

3.2. jei skundžiamas veiksmas ar neveikimas priskiriamas prie Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 67.1–67.4 papunkčiuose įvardintų mažareikšmių pažeidimų.

4. Operatyvioji kontrolė gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą Centro departamento direktoriaus sprendimu atliekama ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio objekto planinio arba neplaninio patikrinimo, kurio metu buvo vertinta ūkio subjekto veiklos atitiktis tiems patiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams, išskyrus prašymus ir pavedimus dėl asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti, kelti grėsmę asmens (visuomenės) sveikatai.

1. Planinės valstybinės triukšmo kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius planinės valstybinės triukšmo kontrolės planus (1 lentelė).

              1 lentelė. Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planas.

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas

Veiklos adresas

Mėnuo

 

 

 

 

 

2. Planinė valstybinė triukšmo kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimų, kuriuose nustatytos sąlygos dėl triukšmo, objektui išdavimo, išskyrus tuos atvejus, kai TIPK leidimas pakeistas.

3. Sudarant Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą objektai įvertinami pagal rizikos vertinimo kriterijus (2 lentelė).

              2 lentelė. Objekto rizika.

Eil.

Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas (nuo 1 iki 10)

1

2

3

1.

Objektas veiklą vykdo visą parą

15

2.

Objektui išduotame TIPK leidime nėra pateikti duomenys apie atliktų triukšmo matavimų rezultatus (t. y. nebuvo atlikti triukšmo matavimai)

15

3.

Triukšmą keliantys įrenginiai, inžinerinės sistemos yra objekto išorėje (ant statinio išorinių sienų, stogo ar pan.), teritorijoje

10

4.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant planinę arba neplaninę valstybinę triukšmo kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios valstybinės triukšmo kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

5.

Triukšmą keliantys įrenginiai, inžinerinės sistemos yra objekto viduje (statiniuose)

5

6.

Objektui išduotame TIPK leidime yra pateikti duomenys apie atliktų triukšmo matavimų rezultatus (t. y. buvo atlikti triukšmo matavimai)

 5

7.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant planinę arba neplaninę valstybinę triukšmo kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios valstybinės triukšmo kontrolės metu pažeidimų nenustatyta

5

8.

Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi neplaninės valstybinės triukšmo kontrolės pagrindu ir kuri neplaninės kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi

 

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

3 lentelė. Objekto rizikos grupė ir planinės valstybinės triukšmo kontrolės dažnis.

Objekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Valstybinės triukšmo kontrolės dažnis

Didelės rizikos

41 ir daugiau

1 kartą per metus

Vidutinės rizikos

30–40

1 kartą per 2 metus

Mažos rizikos

iki 29

1 kartą per 3 metus

 

5. Objekto planinės valstybinės triukšmo kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (3 lentelė).

6. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (4 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

4 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil.

Nr.

Objekto

 pavadinimas

 

Objekto kodas

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis

TIPK leidimų objektui išdavimo data

Objekto planinės kontrolės data

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Objektai, kurie nuo gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų ir visuomenės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros patalpų, kuriose būna pacientai, yra didesniu negu 500 m atstumu, į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą neįtraukiami, sudaromas šių objektų „Baltasis sąrašas“, kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje.

_________________

Kriterijai

Balai

1. Atsakingų asmenų CPNP pateiktuose duomenyse apie rinkai pateikiamus kosmetikos gaminius nustatytų neatitikčių Reglamento (EB) 1223/2009 reikalavimams skaičius

1.1. 11 ir daugiau

10

1.2. nuo 4 iki 10

8

1.3. nuo 1 iki 3

5

2. Kosmetikos gaminių skirstymas pagal naudotojų amžių ir naudojimo vietą

2.1. gaminiai, skirti vaikams iki 3 metų

5

2.2. gaminiai, skirti paakių odai ir gleivinėms

3

3. Atsakingų asmenų patikrinimų dažnumas

3.1. daugiau kaip 3 metus neatliktas patikrinimas

10

3.2. nuo 2 iki 3 metų neatliktas patikrinimas

3

4. Atsakingų asmenų patikrinimų, atliktų vykdant operatyviąją ar periodinę kontrolę, metu           nustatytų teisės aktų reikšmingų pažeidimų pašalinimas ar nepašalinimas

4.1. paskutinio patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, nustatyti teisės aktų reikšmingi pažeidimai grįžtamosios kontrolės metu įvertinti kaip nepašalinti

6

4.2. paskutinio patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę,nustatyti teisės aktų reikšmingi pažeidimai grįžtamosios kontrolės metu įvertinti kaip pašalinti

2

5. Pateikiamų rinkai kosmetikos gaminių asortimentas pagal kategorijas*

5.1. 11 ir daugiau kategorijų

4

5.2. nuo 4 iki 10 kategorijų

2

6. Rinkai tiekiamas kosmetikos gaminių kiekis (kg)

6.1. 3001 ir daugiau

3

6.2. nuo 300 iki 3000

1

*Kosmetikos gaminių kategorijos: odos priežiūros gaminiai (kremai, losjonai, geliai, aliejai, tonikai, vazelinai ir kt.), odos valymo gaminiai (muilai, druskos, kremai, pieneliai ir kt.), kūno plaukų šalinimo gaminiai (depiliaciniai kremai, vaškai, geliai), kūno kvapo ir/arba prakaito koregavimo gaminiai (antiperspirantai, dezodorantai), skutimosi ir prieš/po skutimosi gaminiai (kremai, balzamai, geliai, putos ir kt.), makiažo gaminiai (pudros, pieštukai, šešėliai, lūpų dažai, tušai ir kt.), kvėpinimosi gaminiai (parfumuoti vandenys, tualetiniai vandenys ir kt.), saulės, savaiminio įdegio gaminiai (apsauginiai kremai, losjonai, aliejai ir kt.), plaukų ir galvos odos priežiūros gaminiai (šampūnai, kondicionieriai ir kt.), plaukų formavimo gaminiai (lakai, losjonai, geliai ir kt.), plaukus nuo saulės apsaugantys gaminiai (šampūnai, kondicionieriai, kremai ir kt.), nagų priežiūros gaminiai (lakai, nagų lako valikliai, kietikliai ir kt.), burnos higienos gaminiai (pastos, burnos skalavimo priemonės, gaivikliai ir kt.).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28