Periodinė licencijuojamos veiklos priežiūra

NVSC rašte, kuriuo licencijos turėtojas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą (numatomą periodinę licencijuojamos veiklos priežiūrą), nuo 2018 m. lapkričio 1 d. papildomai turi būti nurodomas NVSC internetinės svetainės adresas, kuriuo yra skelbiami patikrinimo metu pildomi atitinkami klausimynai, esantys sudėtinėmis patikrinimų dalimis.

Pirmasis licencijos turėtojo licencijuojamos veiklos patikrinimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo licencijos išdavimo dienos (iki 2018 m. lapkričio 1 d. galiojusioje Aprašo redakcijoje – po 6 mėnesių nuo licencijos išdavimo dienos).

Į visas ūkio subjekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas ūkio subjekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

Veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus patikrinimo akte pateiktus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo patikrinimo atlikimo dienos (iki 2018 m. lapkričio 1 d. galiojusioje Aprašo redakcijoje – per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos).

Nustačius licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas (-i) objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti.

Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 30 darbo dienų nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip.

Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui ūkio subjektas, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į NVSC turi pranešti, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų licencijas išduodančios institucijos (VASPVT) sprendimu gali būti priimtas sustabdyti licencijos galiojimą.

Grįžtamoji licencijuojamos veiklos priežiūra vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kai be išankstinio ūkio subjekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti.

Grįžtamoji priežiūra vykdoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akte nurodytų pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar ūkio subjektas pažeidimus pašalino.

Prieš atlikdamas grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu ūkio subjekte buvusio ūkio subjekto atstovo.

Vykdant grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti.

NVSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikrinimo akto surašymo dienos raštu praneša licencijas išduodančiai institucijai (VASPVT)apie ūkio subjekto grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros, kurios metu buvo nustatyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, rezultatus.

Grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu nustačius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, licencijas išduodančios institucijos (VASPVT) vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas licencijos galiojimas. Licencija nestabdoma, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai.

Operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra vykdoma iš anksto neįspėjus.

Siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus licencijuojamą veiklą reglamentuojančius teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu ūkio subjekte buvusio ūkio subjekto atstovo.

Operatyviosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra, nurodyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28