BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Patikrinimų atlikimo tvarka

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 

Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1116

Valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321

Valstybinės triukšmo kontrolės vykdymo taisyklės, patvirtintos NVSC direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VKE-396

Rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų vykdomos veiklos atitikties 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas NVSC direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. VKE-186

 

Planinių patikrinimų atlikimo tvarka

→Prieš atliekant periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę
→Visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančio pareigūno veiksmai atvykus į objektą
→Kontrolės rezultatų įforminimas
→Veiksmai nustačius pažeidimus  
 

Neplaninių patikrinimų atlikimo tvarka 

→Kada ir kokiu pagrindu atliekama operatyvioji kontrolė? 
→Visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančių pareigūnų veiksmai atvykus į objektą atlikti operatyviosios kontrolės 
→Operatyviosios kontrolės rezultatų įforminimas 
→Veiksmai nustačius pažeidimus 
→Operatyviajai kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų atlikimo principai 
→Grįžtamosios kontrolės vykdymo tvarka 
→Visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančių pareigūnų veiksmai atvykus į objektą vykdyti grįžtamosios kontrolės
→Grįžtamosios kontrolės rezultatų įforminimas 


Prieš atliekant periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę
 

1. Centro vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

2. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus Centrą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

3. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

4. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo. 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolę, atliekančio pareigūno veiksmai atvykus į objektą
 

1. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

2. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

3. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

4. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui. 

Kontrolės rezultatų įforminimas 

1. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–33 priedai), kurie yra sudėtinės patikrinimo akto dalys. Nagų, plaukų, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

2. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

3. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

4. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdantis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

5. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

6. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

Veiksmai nustačius pažeidimus

1. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

2. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip. Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdantis pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

3. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

4. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

 

Kada ir kokiu pagrindu atliekama operatyvioji kontrolė?

Neplaniniai visuomenės sveikatos saugos patikrinimai atliekamai vykdant operatyviąją bei grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

1. Operatyviosios kontrolės (neplaninis patikrinimas) metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Operatyvioji kontrolė atliekama:

1.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

1.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

1.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

1.4. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

Visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančių pareigūnų veiksmai atvykus į objektą atlikti operatyviosios kontrolės:

1. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

2. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

3. Siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

4. Jeigu vykdant operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

5. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

6. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

Operatyviosios kontrolės rezultatų įforminimas:

1. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

2. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

3. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

4. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdantis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

5. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

6. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

Veiksmai nustačius pažeidimus:

1. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

2. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip. Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdantis pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

3. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

4. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Operatyviajai kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų atlikimo principai 

1 Jeigu vykdant operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

6. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

Grįžtamosios kontrolės vykdymo tvarka

1. Grįžtamoji kontrolė atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

2. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

3. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

Visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliekančių pareigūnų veiksmai atvykus į objektą vykdyti grįžtamosios kontrolės

1. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

2. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

3. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

Grįžtamosios kontrolės rezultatų įforminimas

1. Vykdant grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, balzamavimo, paslaugas teikiančių, kremavimo veiklą vykdančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–33 prieduose pateiktų klausimynų dalys.

2. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

3. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

4. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdantis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

5. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

6. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28