Soliariumo paslaugų vartotojo informavimas apie teikiamų paslaugų saugą

Soliariumų paslaugų pagrindinius sveikatos saugos reikalavimus privalomus šių paslaugų teikėjams nustato Lietuvos higienos norma HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 71:2009).

Bendrieji soliariumo paslaugų vartotojo informavimo reikalavimai įtvirtinti Lietuvos higienos normos HN 71:2009 14 punkte: „Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateikta informacija apie soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę ir režimą bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, gerai paslaugų vartotojui matomoje vietoje turi būti raštu (tekstas spausdinamas ne mažesnėmis nei 14 šrifto dydžio raidėmis) pateiktos soliariumo įrangos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba bei šios higienos normos 1 priede nurodyta informacija.

Lietuvos higienos normos HN 71:2009 1 priede įvardinama ši teiktina informacija: „1. Prieš naudojimąsi soliariumu būtina pasitarti su gydytoju dermatologu ar bendrosios praktikos gydytoju dėl savo odos tipo, vartojamų vaistų ir galimos organizmo reakcijos į ultravioletinę spinduliuotę. 2. Deginantis soliariume nerekomenduojama naudoti įdegį stiprinančius (skatinančius) kosmetikos gaminius. 3. Paslaugų vartotojo prašymu už soliariumo paslaugų teikimą atsakingas soliariumo darbuotojas privalo išduoti Soliariumo paslaugų teikimo kortelę ir ją užpildyti. Soliariumo paslaugų teikimo kortelę rekomenduojama pildyti prieš kiekvieną deginimosi soliariume seansą. 4. Soliariumu neturėtų naudotis: <...> 5. Deginimosi soliariume taisyklės: <...> 6. Nesaikingo deginimosi pasekmės: <...> Odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius.“

Lietuvos higienos normos HN 71:2009 VI skyriuje nustatyti šie pagrindiniai soliariumo įrangos reikalavimai:

  • „28. Draudžiama teikti soliariumų paslaugas, jeigu yra <...> pažeistos ar nuimtos ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai), neveikia soliariumo įrangos laikmatis.
  • 29. Soliariumo paslaugų teikėjas turi turėti soliariumo įrangos gamintojo pateiktas įrangos technines charakteristikas, gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaraciją, naudojimo ir priežiūros instrukciją, soliariumo įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių techninių charakteristikų aprašymus. Minėti dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba. Dokumentai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje. <...>
  • 31. Draudžiama naudoti ultravioletinių spindulių spinduolius pasibaigus jų gamintojo nurodytam darbo laikui ir sandėliuoti juos tam nepritaikytose soliariumo patalpose. <...>
  • 35. Draudžiama naudoti soliariumo įrangą, kurios ultravioletinių spindulių spinduoliai skleidžia trumpesnių kaip 280 nm bangų ultravioletinę spinduliuotę.
  • 36. Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože).“
  • Soliariumo įrangos ir patalpų priežiūros reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normos HN 71:2009 VII skyriuje:
  • „39. Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai registruojami šios higienos normos 4 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras saugomas 2 m. <...>
  • 40. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu.
  • 41. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai registruojami šios higienos normos 5 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre. Jeigu soliariume įrengta daugiau nei viena soliariumo įranga, kiekvienai įrangai pildomas atskiras Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registras saugomas 2 m. <...>“

Atsižvelgiant į įvardintus, Lietuvos higienos normoje HN 71:2009 įtvirtintus privalomus reikalavimus soliariumų paslaugų teikėjams, bei vartotojo teisę įsigyti saugią paslaugą, gauti teisingą informaciją apie paslaugą, manome, kad paslaugos teikėjas prašant vartotojui turėtų sudaryti galimybę susipažinti su turimais paslaugos teikimo vietoje minėtais dokumentais.

Soliariumų paslaugas teikiančių asmenų tiesioginė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė

NVSC vykdo soliariumų paslaugas teikiančių asmenų tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę vadovaudamasis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas).

Siekiant įvertinti teikiamų paslaugų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 71:2009 reikalavimams pagal Reglamentą galima šių rūšių kontrolė: periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, bei operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti.

Atkreiptinas dėmesys, kad periodinės kontrolės metu (pasitelktus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovus) visuomet atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai, siekiant įvertinti teikiamų paslaugų atitiktį Lietuvos higienos normos HN 71:2009 36 punkto („36. Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neturi viršyti 0,3 W/m2 (nuo 280 iki 400 nm bangų ruože).“) reikalavimams.

Taip pat periodinės kontrolės metu vertinama ar ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka gamintojo nurodytą (vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis) (atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009 31 punkto („31. Draudžiama naudoti ultravioletinių spindulių spinduolius pasibaigus jų gamintojo nurodytam darbo laikui ir sandėliuoti juos tam nepritaikytose soliariumo patalpose.“) reikalavimui).

Tuo tarpu operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu vykdoma kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, t. y. šios kontrolės apimtis priklauso nuo pareiškėjo (vartotojo) skundo apimties.

Atnaujinimo data: 2023-11-20