Grįžtamoji licencijuojamos veiklos priežiūra

Grįžtamoji licencijuojamos veiklos priežiūra vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kai be išankstinio ūkio subjekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti.

Grįžtamoji priežiūra vykdoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po patikrinimo akte nurodytų pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar ūkio subjektas pažeidimus pašalino.

Prieš atlikdamas grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu ūkio subjekte buvusio ūkio subjekto atstovo.

Vykdant grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti.

NVSC ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po patikrinimo akto surašymo dienos raštu praneša licencijas išduodančiai institucijai (VASPVT)apie ūkio subjekto grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros, kurios metu buvo nustatyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, rezultatus.

Grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu nustačius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, licencijas išduodančios institucijos (VASPVT) vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas licencijos galiojimas. Licencija nestabdoma, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28