BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Projektas „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“Siekiant įgyvendinti sveikatos politiką, būtina toliau kryptingai vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros reformą, stiprinant visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei plečiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Visuomenės sveikatos politikos tikslas yra užtikrinti veiksmingą ligų profilaktiką ir kontrolę, sveikatos ugdymą ir sveikatos informacijos sistemų plėtrą, skatinti visuomenės sveikatos specialistų profesinį tobulėjimą, įgyvendinti ES teisės reikalavimus atitinkančią visuomenės sveikatos priežiūros sistemos reformą. Siekiant užtikrinti efektyvią ligų profilaktiką būtina valdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis aplinkoje esantys sveikatos rizikos veiksniai gali turėti iki 20 proc. įtakos visuomenės sveikatai. Todėl būtina nuolat tobulinti biocidinių produktų sveikatos rizikos veiksnių valdymą: teisinį reglamentavimą, informacijos valdymą, specialistų kompetenciją. Būtina suderinti biocidinių produktų sveikatos rizikos veiksnių valdymo veiklos algoritmus su beiškeičiančiomis socialinėms ir ekonominėms sąlygomis. Viena iš esminių Vilniaus visuomenės sveikatos centro veiklos sričių yra atlikti Lietuvos nacionalinės biocidinių produktų kompetentingosios institucijos funkcijas.

Tuo tikslu, Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2007-2013 metais vykdo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymo gerinimo tobulinant biocidinių produktų valdymo sistemą.

 

Projekto uždaviniai:

atlikti biocidinių produktų valdymo informacinės sistemos analizę, parengti ir įgyvendinti jos tobulinimo priemones;
ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės pagrindu pasirinkti Lietuvoje taikytinas struktūras ir veiklos algoritmus;
atlikti papildomų administracinių gebėjimų poreikių analizę, įgyvendinant naujas ES biocidinių produktų srities teisyno nuostatas ir pateikti pasiūlymus dėl jų patenkinimo;
įvertinti ūkio subjektų galimybes ir poreikius, užtikrinant biocidinių produktų saugą ir efektyvumą bei parengti naštos verslui mažinimo priemones.

 

Planuojami rezultatai: atlikta išsami biocidinių produktų valdymo informacinės sistemos analizė, parengtos ir įgyvendintos jos tobulinimo priemonės, ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės pagrindu pasirinktos Lietuvoje taikytinos struktūros ir veiklos algoritmai, atlikta papildomų administracinių gebėjimų įgyvendinti naujas ES biocidinių produktų srities teisyno nuostatas poreikių analizė ir pateikti pasiūlymai dėl jų patenkinimo, įvertintos ūkio subjektų galimybės ir poreikiai užtikrinant biocidinių produktų saugą ir efektyvumą bei parengtos naštos verslui mažinimo priemonės.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai – parengtos 3 metodinės rekomendacijos, 4 ataskaitos, 1 modelis, 2 dokumentai su pasiūlymais, apmokyta 60 asmenų – prisidės prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių – parengta metodikų, rekomendacijų, atlikta tyrimų, analizių, susijusių su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybe.

Projektu siekiama užtikrinti 2006-2007 m. vykdyto PHARE pereinamojo laikotarpio projekto 2004/016-925-01-07 ,,Lietuvos institucinių gebėjimų stiprinimas biocidinių produktų valdymo srityje“ pasiektų rezultatų tęstinumą. 

 

Projekto pradžia – 2012 m. spalio 2 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. liepos 30 d.

Projekto biudžetas – 1.899.679,00 Lt.

Projektas įgyvendinamas  iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 


UAB R.A.C.H.E.L Consulting 2013 m. gruodžio – 2014 m. liepos mėnesiais vykdė Projekto veiklą 1.2.2 „Papildomų administracinių gebėjimų poreikių įgyvendinti naujoms ES biocidinių produktų teisyno nuostatoms analizės parengimas“ ir parengė šios veiklos ataskaitą, kurioje pateikta biocidinių produktų rinkos valdymo situacijos stipriųjų pusių, silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė Lietuvoje, atsižvelgus į poreikius, kurie atsirado įsigaliojus 2012 m gegužės 22 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 528/2012 dėl biocidinių produktų teikimo rinkai ir jų naudojimo.


Su šia ataskaita  susipažinti galima čia. 


Projekto veiklos 1.3.1. „Ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizės parengimas“ įgyvendinimui buvo numatyta parengti ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizę. 

Konsultacinė įmonė „Smart Continent LT“ 2014 m. gegužės-rugpjūčio mėn. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui teikė apklausos vykdymo ir ataskaitos parengimo paslaugas. Apklausta tikslinė grupė: biocidinių produktų gamintojai; prekybos įmonės; profesionalūs vartotojai, naudojantys biocidinius produktus teikiamų paslaugų saugai užtikrinti; pramoniniai vartotojai, naudojantys biocidinius produktus gamybos procesų ir gaminamų produktų saugai užtikrinti; profesionalias kenksmingumo pašalinimo paslaugas teikiančios įmonės, parengta ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizė. Po apklausos numatyta aptarti jos duomenis tikslinės grupės diskusijoje, kuri bus surengta 2014 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centre.

Su ataskaita  susipažinti galima čia. 

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai 2012-2014 m. vykdė projekto veiklą 1.2..1 "ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės parengimas". Parengtoje ataskaitoje surinkta informacija apie ES valstybių biocidinių produktų reglamentavimą atliekančių, gamybą, tiekimą į rinką ir naudojimą kontroliuojančių institucijų struktūra; kontroliuojančių institucijų administracinius pajėgumus; kontroliuojančių institucijų veiklos tarpusavio koordinavimą ir efektyvumą. 


Susipažinti su ataskaita galima čia. 

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai 2013 metais, įgyvendindami projekto veiklą 1.1.1 "Valstybės institucijų, dalyvaujančių biocidinių produktų valdyme, informacinių sistemų tarpusavio sąveikos ir suderinamumo analizės parengimas", parengė ataskaitą, kurioje buvo numatyta surinkti informaciją, susijusią su institucijų biocidinių produktų valdymo sistemomis bei atlikti informacinių sistemų suderinamumo analizę, apibendrinimą.

Susipažinti su ataskaita galima čia.  


UAB "MK eksprertų grupė" 2015 m. vykdė projekto 1.3.3. veiklą "Metodinių rekomendacijų ūkio subjektams, tiekiantiems į rinką ir naudojantiems biocidinius produktus, parengimas" ir parengė Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, naudojantiems biocidinius produktus, veiklos ir gaminamų produktų saugai užtikrinti (ypač pramonės įmonėms)Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, naudojantiems biocidinius produktus teikiamų paslaugų saugai užtikrinti (sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo, sporto, švietimo, socialinės globos, skalbyklų, grožio paslaugų ir soliariumų įstaigose) ir Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, tiekiantiems į rinką biocidinius produktus. 


Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai vykdydami Projekto veiklą 1.3.2. 
„Biocidinių produktų valdymo reglamentavimo paprastumo ir aiškumo didinimo, paslaugų ūkio subjektams tobulinimo pasiūlymų parengimas“ 2015 m. parengė ataskaitą, kurioje buvo užsibrėžta surinkti informaciją apie biocidinių produktų valdyme dalyvaujančių institucijų taikomas reglamentavimo paprastumo ir aiškumo užtikrinimo priemones; tų priemonių teisinį reglamentavimą; surinkti informaciją apie biocidinių produktų valdyme dalyvaujančių institucijų taikomą gerąją praktiką ir išanalizuoti jos taikymo kitose institucijose galimybes; įvertinti reglamentavimo paprastumo, aiškumo, teikiamų paslaugų ūkio subjektams atitiktį ūkio subjektų poreikių analizės metu paaiškėjusiems poreikiams; susisteminti surinktą informaciją, ją išanalizuoti ir pateikti pasiūlymus.

Susipažinti su šia ataskaita. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-25