Projektai

                                         

 Vilniaus visuomenės sveikatos centras kartu su partneriais (kitais visuomenės sveikatos centrais apskrityse) įgyvendina projektą „Viešojo administravimo efektyvumo ir kokybės gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas visuomenės sveikatos centruose apskrityse“ pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros  veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Projekto tikslas – kurti efektyvią visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas.

Projekto pradžia – 2010 m. sausio 27 d.

Projekto pabaiga – 2014 m. spalio 27 d.

Projekto biudžetas – 1.559.662,87 Lt.

 

Projektas įgyvendinamas  iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.Siekiant įgyvendinti sveikatos politiką, būtina toliau kryptingai vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros reformą, stiprinant visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei plečiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Visuomenės sveikatos politikos tikslas yra užtikrinti veiksmingą ligų profilaktiką ir kontrolę, sveikatos ugdymą ir sveikatos informacijos sistemų plėtrą, skatinti visuomenės sveikatos specialistų profesinį tobulėjimą, įgyvendinti ES teisės reikalavimus atitinkančią visuomenės sveikatos priežiūros sistemos reformą. Siekiant užtikrinti efektyvią ligų profilaktiką būtina valdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis aplinkoje esantys sveikatos rizikos veiksniai gali turėti iki 20 proc. įtakos visuomenės sveikatai. Todėl būtina nuolat tobulinti biocidinių produktų sveikatos rizikos veiksnių valdymą: teisinį reglamentavimą, informacijos valdymą, specialistų kompetenciją. Būtina suderinti biocidinių produktų sveikatos rizikos veiksnių valdymo veiklos algoritmus su beiškeičiančiomis socialinėms ir ekonominėms sąlygomis. Viena iš esminių Vilniaus visuomenės sveikatos centro veiklos sričių yra atlikti Lietuvos nacionalinės biocidinių produktų kompetentingosios institucijos funkcijas.

Tuo tikslu, Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2007-2013 metais vykdo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymo gerinimo tobulinant biocidinių produktų valdymo sistemą.

 

Projekto uždaviniai:

atlikti biocidinių produktų valdymo informacinės sistemos analizę, parengti ir įgyvendinti jos tobulinimo priemones;
ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės pagrindu pasirinkti Lietuvoje taikytinas struktūras ir veiklos algoritmus;
atlikti papildomų administracinių gebėjimų poreikių analizę, įgyvendinant naujas ES biocidinių produktų srities teisyno nuostatas ir pateikti pasiūlymus dėl jų patenkinimo;
įvertinti ūkio subjektų galimybes ir poreikius, užtikrinant biocidinių produktų saugą ir efektyvumą bei parengti naštos verslui mažinimo priemones.

 

Planuojami rezultatai: atlikta išsami biocidinių produktų valdymo informacinės sistemos analizė, parengtos ir įgyvendintos jos tobulinimo priemonės, ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės pagrindu pasirinktos Lietuvoje taikytinos struktūros ir veiklos algoritmai, atlikta papildomų administracinių gebėjimų įgyvendinti naujas ES biocidinių produktų srities teisyno nuostatas poreikių analizė ir pateikti pasiūlymai dėl jų patenkinimo, įvertintos ūkio subjektų galimybės ir poreikiai užtikrinant biocidinių produktų saugą ir efektyvumą bei parengtos naštos verslui mažinimo priemonės.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai – parengtos 3 metodinės rekomendacijos, 4 ataskaitos, 1 modelis, 2 dokumentai su pasiūlymais, apmokyta 60 asmenų – prisidės prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių – parengta metodikų, rekomendacijų, atlikta tyrimų, analizių, susijusių su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybe.

Projektu siekiama užtikrinti 2006-2007 m. vykdyto PHARE pereinamojo laikotarpio projekto 2004/016-925-01-07 ,,Lietuvos institucinių gebėjimų stiprinimas biocidinių produktų valdymo srityje“ pasiektų rezultatų tęstinumą. 

 

Projekto pradžia – 2012 m. spalio 2 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. liepos 30 d.

Projekto biudžetas – 1.899.679,00 Lt.

Projektas įgyvendinamas  iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 


UAB R.A.C.H.E.L Consulting 2013 m. gruodžio – 2014 m. liepos mėnesiais vykdė Projekto veiklą 1.2.2 „Papildomų administracinių gebėjimų poreikių įgyvendinti naujoms ES biocidinių produktų teisyno nuostatoms analizės parengimas“ ir parengė šios veiklos ataskaitą, kurioje pateikta biocidinių produktų rinkos valdymo situacijos stipriųjų pusių, silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizė Lietuvoje, atsižvelgus į poreikius, kurie atsirado įsigaliojus 2012 m gegužės 22 Europos parlamento ir Tarybos reglamentui 528/2012 dėl biocidinių produktų teikimo rinkai ir jų naudojimo.


Su šia ataskaita  susipažinti galima čia. 


Projekto veiklos 1.3.1. „Ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizės parengimas“ įgyvendinimui buvo numatyta parengti ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizę. 

Konsultacinė įmonė „Smart Continent LT“ 2014 m. gegužės-rugpjūčio mėn. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui teikė apklausos vykdymo ir ataskaitos parengimo paslaugas. Apklausta tikslinė grupė: biocidinių produktų gamintojai; prekybos įmonės; profesionalūs vartotojai, naudojantys biocidinius produktus teikiamų paslaugų saugai užtikrinti; pramoniniai vartotojai, naudojantys biocidinius produktus gamybos procesų ir gaminamų produktų saugai užtikrinti; profesionalias kenksmingumo pašalinimo paslaugas teikiančios įmonės, parengta ūkio subjektų, gaminančių, tiekiančių į rinką ir naudojančių biocidinius produktus galimybių ir poreikių analizė. Po apklausos numatyta aptarti jos duomenis tikslinės grupės diskusijoje, kuri bus surengta 2014 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centre.

Su ataskaita  susipažinti galima čia. 

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai 2012-2014 m. vykdė projekto veiklą 1.2..1 "ES valstybių biocidinių produktų valdymo sistemų modelių analizės parengimas". Parengtoje ataskaitoje surinkta informacija apie ES valstybių biocidinių produktų reglamentavimą atliekančių, gamybą, tiekimą į rinką ir naudojimą kontroliuojančių institucijų struktūra; kontroliuojančių institucijų administracinius pajėgumus; kontroliuojančių institucijų veiklos tarpusavio koordinavimą ir efektyvumą. 


Susipažinti su ataskaita galima čia. 

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai 2013 metais, įgyvendindami projekto veiklą 1.1.1 "Valstybės institucijų, dalyvaujančių biocidinių produktų valdyme, informacinių sistemų tarpusavio sąveikos ir suderinamumo analizės parengimas", parengė ataskaitą, kurioje buvo numatyta surinkti informaciją, susijusią su institucijų biocidinių produktų valdymo sistemomis bei atlikti informacinių sistemų suderinamumo analizę, apibendrinimą.

Susipažinti su ataskaita galima čia.  


UAB "MK eksprertų grupė" 2015 m. vykdė projekto 1.3.3. veiklą "Metodinių rekomendacijų ūkio subjektams, tiekiantiems į rinką ir naudojantiems biocidinius produktus, parengimas" ir parengė Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, naudojantiems biocidinius produktus, veiklos ir gaminamų produktų saugai užtikrinti (ypač pramonės įmonėms)Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, naudojantiems biocidinius produktus teikiamų paslaugų saugai užtikrinti (sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo, sporto, švietimo, socialinės globos, skalbyklų, grožio paslaugų ir soliariumų įstaigose) ir Metodines rekomendacijas ūkio subjektams, tiekiantiems į rinką biocidinius produktus. 


Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai vykdydami Projekto veiklą 1.3.2. 
„Biocidinių produktų valdymo reglamentavimo paprastumo ir aiškumo didinimo, paslaugų ūkio subjektams tobulinimo pasiūlymų parengimas“ 2015 m. parengė ataskaitą, kurioje buvo užsibrėžta surinkti informaciją apie biocidinių produktų valdyme dalyvaujančių institucijų taikomas reglamentavimo paprastumo ir aiškumo užtikrinimo priemones; tų priemonių teisinį reglamentavimą; surinkti informaciją apie biocidinių produktų valdyme dalyvaujančių institucijų taikomą gerąją praktiką ir išanalizuoti jos taikymo kitose institucijose galimybes; įvertinti reglamentavimo paprastumo, aiškumo, teikiamų paslaugų ūkio subjektams atitiktį ūkio subjektų poreikių analizės metu paaiškėjusiems poreikiams; susisteminti surinktą informaciją, ją išanalizuoti ir pateikti pasiūlymus.

Susipažinti su šia ataskaita. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) kartu su partneriu – Radiacinės saugos centru (RSC), 2017 m. rugsėjo 19 d. pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą – „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“ (Projektas). Projektas truks 2 metus. Planuojama Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. rugsėjo 18 d.

Projekto tikslas – pagerinti informacijos apie visuomenės sveikatos priežiūros bei radiacinės saugos reikalavimus teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, NVSC sukuriant, o RSC tobulinant vienodo konsultavimo sistemas.

NVSC sukurtos, o RSC patobulintos vienodo konsultavimo sistemų įgyvendinimas padės išvengti nevienodų konsultacijų, skirtingų teisės aktų interpretavimų NVSC ir RSC teikiamų administracinių paslaugų klausimais bei užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą minėtose įstaigose ir taip skatinti didesnį besikreipiančių asmenų pasitenkinimą teikiama paslauga bei pasitikėjimą valdžios institucijų veikla. Įgyvendinus Projektą, asmenims bus teikiama operatyvi, teisinga, tiksli bei išsami informacija visais jiems rūpimais visuomenės sveikatos priežiūros bei radiacinės saugos klausimais bei reikšmingai sutrumpės pačių konsultacijų trukmė. Įstaigose bus ne tik parengti kompetentingi konsultuojantys specialistai, bet ir tinkamos konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūros, kurios užtikrins vienodą konsultuojančių specialistų konsultavimo praktiką, bus taikomi vienodi konsultavimo principai.

VEIKLOS 1.2.1. Fizinio rodiklio „Parengtas vienodo konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūrų aprašymas“ duomenų bazės turinio parengimo ataskaita

 

Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams TB mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Tuberkuliozės situacija Lietuvoje ir Europoje

Lietuva yra priskirta prie didžiausios tuberkuliozės rizikos šalių grupės Europos regione bei prie 15 Europos šalių, kuriose registruojamas didelis sergamumas dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze.

2017 metais Lietuvoje buvo užregistruoti 896 kvėpavimo organų tuberkuliozės (patvirtintos bakteriologiškai ir histologiškai) atvejų. Didžiausias sergamumo rodiklis buvo stebimas Marijampolės apskrityje, mažiausias – Utenos apskrityje.

Sergamumo dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze (DAV-TB) situacija Lietuvoje taip pat nepalanki – Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenimis, 2015 metais registruoti 241 DAV-TB atvejai, iš jų – 107 anksčiau negydyti asmenys, 134 – gydyti.

Tuberkuliozės situaciją Europos Sąjungos/Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse geriausiai iliustruoja Europos prevencijos ir kontrolės centro parengtas žemėlapis:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro veikla projekte

Mokymų tuberkulioze sergantiems asmenims vykdymas – planuojama apmokyti 4000 sergančiųjų, 200 jų šeimos narių ir 3000 artimą sąlytį turėjusių asmenų, kurie turi riziką susirgti tuberkulioze.

Mokymų metu planuojama didinti gyventojų informuotumą apie tuberkuliozę, jos sukėlėją, plitimo būdus, apsisaugojimo priemones. Bus teikiama mokslo įrodymais pagrįsta informacija apie tuberkuliozės gydymą, atsakingo vaistų vartojimo svarbą, kosėjimo etiketą, aplinkos kontrolę. Bus teikiami patarimai sergančiajam, jo šeimos nariams, atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su tuberkulioze bei vyks diskusijos, kurių metu NVSC specialistai konsultuos ir atsakys į visus iškilusius su tuberkulioze susijusius klausimus.

Mokymų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas atsakingam vaistų vartojimui ir nustatyto gydymo režimo laikymuisi – šie dalykai ne tik padeda sėkmingiau įveikti tuberkuliozę (asmenys, kurie gydosi pagal nustatytą planą, yra išgydomi ir tai padaroma greičiau), bet ir išvengti atsparių tuberkuliozės sukėlėjų atsiradimo ir plitimo.

 

Projekto pradžia – 2018 m. kovo 1 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (Nuo 2022-07-01 – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos)

Projekto partneris – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (iki 2022-07-01)

Projektas įgyvendinamas iš Europos socialinio fondo.

Video paskaitas, vaizo klipus ir kitus projekto rezultatus, sukurtus iki 2022-07-01, galima rasti ČIA :

2018 m. vasario 21 d. Vilniaus universitetas (VU) pasirašė sutartį su Centrine projektu valdymo agentūra dėl trejų metų trukmės projekto “Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos, gydymo organizavimo gerinimas ir praktinių įgūdžių tobulinimas”.

Projektą vykdys VU Medicinos fakulteto darbuotojai kartu su partneriais iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinių fondų lėšomis. Jam skirto biudžeto suma yra 1 978 638 eurų.

Projekto tikslas – kelti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių tuberkuliozes profilaktikos, diagnostikos, gydymo, epidemiologinės priežiūros bei kontrolės paslaugas, kvalifikacinius gebėjimus. Gerinti sveikatos priežiūros specialistų žinias tuberkuliozės diagnostikos, gydymo organizavimo srityse ir tobulinti praktinius įgūdžius.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, tikimasi, kad bus tikslingai mokyta 1600 sveikatos priežiūros ir 800 visuomenės sveikatos specialistų.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

VU Medicinos fakulteto parengta informacija

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Sveikatos apsaugos ministerijos nominuota atstovauti Lietuvą projekte EU Healthy Gateways Joint Action (Projektas) institucija. Projektas vykdomas, siekiant įgyvendinti Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m.) 2017 m. 4–ąjį prioritetą, susijusį su patekimo į šalį punktų kontrole.

Pagrindinis Projekto tikslas –  paskatinti valstybių narių bendradarbiavimą ieškant būdų užkirsti kelią grėsmėms sveikatai per patekimo į šalį punktus (uostus, oro uostus ir sausumos pasienio punktus) plisti.

Projekto veiklos yra suskirstytos į darbo paketus. NVSC vadovauja Darbo paketo WP5 „Sausumos transportas“ veiklų įgyvendinimui bei dalyvauja darbo paketų WP2 „Viešinimas“, WP3 „Vertinimas“, WP4 „Integravimas į nacionalinę politiką“, WP6 „Oro transportas“ ir kt. veiklose. Viena iš darbo pakete WP2 „Viešinimas“ numatytų veiklų – suinteresuotų institucijų poreikių vertinimas, kurios tikslas yra nustatyti tokių institucijų lūkesčius, įsitraukimo į Projektą galimybes bei identifikuoti optimaliausius šioms institucijoms Projekto rezultatų pateikimo būdus.


Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) 2020-08-06 pradėjo vykdyti iš Europos Regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. J02-CPVA-V-11-0003 „Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę visuomenės sveikatai, valdymo stiprinimas gerinant epidemiologinę priežiūrą". Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31 d.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas NVSC specialistams saugiai ir efektyviai suvaldyti užkrečiamųjų ligų, keliančių grėsmę Lietuvos gyventojams bei galinčių išplisti tarptautiniu mastu, plitimą, mažinant sergamumą ir mirtingumą bei išvengiant protrūkių atsiradimo.

Projektas skirtas stiprinti šias pagrindines epidemiologinės priežiūros funkcijas: medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose, patvirtintų bei įtariamų užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologiniams tyrimams (epidemiologinei diagnostikai), kontrolės priemonių taikymui bei visuomenės informavimui ir konsultavimui.

Projekto įgyvendinimo metu užkrečiamųjų ligų valdymo funkcijas vykdantys darbuotojai bus aprūpinti asmens apsaugos ir darbui reikalingomis techninėmis priemonėmis. Darbuotojus aprūpinus asmens apsaugos priemonėmis bus užtikrintas jų saugumas, o aprūpinus reikiamomis techninėmis priemonėmis veikla bus vykdoma operatyviau ir efektyviau.

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0044 „Užkrečiamų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimas". Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-23 d.

Projekto tikslas – pagerinti užkrečiamųjų ligų prevenciją ir valdymą, optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros procesus.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama optimizuoti užkrečiamųjų ligų stebėsenos procesus realizuojant trūkstamus Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos (toliau – ULSVIS) funkcionalumus ją modernizuojant.

Projekto tikslo bus siekiama:
● sukuriant naują hepatitų posistemę;

● atliekant integraciją su  ESPBI IS;

● atnaujinant techniškai pasenusią IT infrastruktūrą naudojant nemokamą valstybinę tarnybinių stočių infrastruktūrą –  prieglobos paslaugas;

● atnaujinant ULSVIS naudojamą pasenusią programinę įrangą šiuolaikiška, atitinkančia ateities IS reikalavimus;

● perkeliant duomenų bazes į vieną bendrą centrinę duomenų bazę;

● išplečiant duomenų surinkimo, kaupimo, saugojimo, analizės ir ataskaitų formavimo galimybes.

Pasibaigus projektui bus modernizuota ULSVIS sistema, įgyvendinti šiuolaikiniai saugumo sprendimai, įdiegti nauji ir patobulinti esami funkcionalumai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) kartu su partneriais iš daugiau kaip 30 institucijų iš skirtingų ES ir ne ES šalių narių dalyvauja ES Inovacinių veiksmų STAMINA projekto „Pažangių sprendimų valdant ir prognozuojant pandemines krizes Europoje ir už jos ribų kūrimas ir taikymas“ (STAMINA – Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders) įgyvendinime. Projektas vykdomas siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos Horizon 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programą ir finansuojamas šios programos lėšomis.

Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti ES ir ne ES šalių nacionalinio ir regioninio lygmens krizių valdymo specialistų kompetencijas ir reagavimą į nenumatytas situacijas.

Projekto metu bus:

  • parengtas gerosios praktikos ir rekomendacijų dėl pasirengimo ir atsako į biologines grėsmes gerinimo sąvadas;
  • suinteresuotoms institucijoms pateikti nauji lengvai naudojami pandemijų prognozavimo, identifikavimo ir valdymo įrankiai;
  • gerinamas bendradarbiavimas tarp suinteresuotų institucijų ES ir ne ES šalyse.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – IVPK) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“ finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonė „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“.

Projekto tikslas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ tikslo „didinti pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui“ įgyvendinimo.

Kuriant ar vystant elektronines paslaugas, labai svarbu efektyviau išnaudoti esamus informacinius ir organizacinius resursus. Siekiant, kad VIISP portalas būtų pozicionuojamas kaip vieno langelio principu veikiantis Elektroninių valdžios vartų portalas, tikslinga parengti priemones ir centralizuotus informacinių technologijų sprendimus, skirtus gyventojams, verslui ir valstybės institucijoms.

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti/modernizuoti VIISP funkcionalumus, įgalinančius pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, didinančius duomenų mainų  efektyvumą;
2. VIISP portale sukurti naujas sudėtines elektronines paslaugas gyventojams/verslui bei bendrojo naudojimo paslaugas institucijoms.

Projekto tikslinės grupės:
1. Institucijos teikiančios elektronines paslaugas;
2. El. paslaugų gavėjai gaunantys elektronines paslaugas ir konsultacijas.
Projekto vertė - 2 870 769,41 Eur
Projekto vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-22