Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. rugsėjo 18d. įsakymu
Nr. V-1058

(2017-04-19 redakcija)
 
NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
NUOSTATAI
 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Centras veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Centro savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kaip Centro teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turi šias teises ir pareigas:

4.1. tvirtina Centro nuostatus ir administracijos struktūrą;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą;

4.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;

4.4. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

4.5. sprendžia kitus įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Centro buveinės adresas – Kalvarijų g. 153, Vilnius, Lietuvos Respublika; Centro vieši pranešimai skelbiami interneto tinklalapyje, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Centras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų numatytų finansavimo šaltinių.

8. Centro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II  SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Centro veiklos tikslai:

9.1. įgyvendinti  priemones, formuojančias  sveikatai palankią aplinką;

9.2. vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę;

9.3. pagal kompetenciją ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;

9.4. pagal kompetenciją vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.

10. Centras, siekdamas savo veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. įgyvendindamas  priemones, formuojančias  sveikatai palankią aplinką:

10.1.1. vykdo nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) nuostatas;

10.1.2. vykdo nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) funkcijas;

10.1.3. bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, konsultuojančios pareiškėjus, biocidinių produktų gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės, įpareigojimų ir teisių pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 klausimais, funkcijas;

10.1.4. vykdo nacionalinei kompetentingai institucijai nustatytas užduotis įgyvendinant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);

10.1.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda:

10.1.5.1. leidimus-higienos pasus;

10.1.5.2. leidimus vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis;

10.1.5.3. nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančius liudijimus;

10.1.5.4. gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus;

10.1.5.5. leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;

10.1.5.6. išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas;

10.1.5.7. atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus ir laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus;

10.1.5.8. leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);

10.1.6. vykdo savivaldybės ir vietovės lygmens planų bei programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto, atsakingo už sveikatos apsaugą, funkcijas;

10.1.7. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas ir priima sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;

10.1.8. atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto, atsakingo už sveikatos apsaugą, funkcijas;

10.1.9. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;

10.1.10. pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo ir  statinių statybos procese;

10.1.11. kartu su savivaldybių institucijomis dalyvauja apribojant stacionarių triukšmo šaltinių veiklą, taikant kitas triukšmo mažinimo priemones, nustatytoje teritorijoje apribojant arba uždraudžiant transporto priemonių eismą;

10.1.12. renka, apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas ir rengia suvestinę informaciją apie triukšmo šaltinius ir jų valdytojus;

10.1.13. derina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus;

10.1.14. derina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;

10.1.15. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

10.1.16. pagal kompetenciją taiko priemones esamuose ar įtariamuose cheminio užteršimo atvejų gyvenamojoje aplinkoje, visuomeninės paskirties patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose pagal kompetenciją yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, židiniuose;

10.1.17. pagal kompetenciją dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

10.1.18. teikia savivaldybių institucijoms reikalingą informaciją apie savivaldybės teritorijoje padarytus teisės aktų pažeidimus, susijusius su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša;

10.1.19. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

10.1.20.  pagal kompetenciją dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;

10.2. vykdydamas valstybinę priežiūrą ir kontrolę:

10.2.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

10.2.2. pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;

10.2.3. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

10.2.4. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

10.2.5. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

10.2.6. atsižvelgdamas į asmenų prašymus, pranešimus, skundus, vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

10.2.7. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

10.2.8. vykdo paslaugų, teikiamų  asmens  ir visuomenės sveikatos priežiūros,  švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo  valstybinę kontrolę;

10.2.9. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;

10.2.10. pagal kompetenciją tikrina pavojingus objektus, derina pavojingų objektų avarinius planus;

10.3. pagal kompetenciją gindamas vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu:

10.3.1. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;

10.3.2. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų;

10.3.3. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;

10.4. pagal kompetenciją vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę:

10.4.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;

10.4.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą;

10.4.3. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką;

10.4.4. planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);

10.4.5. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją rengia, teikia siūlymus savivaldybių administracijoms dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose;

10.4.6. vykdo medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose ir pagal kompetenciją teritorijų bei riboto karantino režimo kontrolę;

10.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų valdyme;

10.5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų teiseną;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-642, 2016-05-17, paskelbta TAR 2016-05-18, i. k. 2016-13362

 

10.6. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus,  teikia metodinę pagalbą, kad būtų laikomasi teisės aktais įtvirtintų reikalavimų;

10.7. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

10.8. pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei Centro kompetencijos klausimais;

10.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas visuomenės  sveikatos saugos srityje;

10.10. pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus atstovauja Sveikatos apsaugos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

10.11. pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerijai siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo, dalyvauja rengiant, vertina teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

10.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

11. Centras, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų bei atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją ir dokumentus Centro kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. sudaryti komisijas, darbo grupes įstaigos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, vartotojų asociacijų atstovus ir specialistus (suderinus su jų vadovais);

11.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

11.4. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

11.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

12. Centras turi ir kitų teisių, numatytų įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintu metiniu veiklos planu.

14. Centro veikla reglamentuojama Centro direktoriaus tvirtinamais Centro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

15. Centrui vadovauja direktorius. Centro direktorių ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų sveikatos apsaugos ministras. Centro direktorius gali būti skiriamas eiti  Centro vadovo pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

16. Centro direktorius:

16.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už Centro veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

16.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų;

16.3. pagal kompetenciją priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; prireikus Centro direktorius kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

16.4. tvirtina Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų asignavimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-403, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06540

 

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

16.6. atstovauja Centrui arba suteikia įgaliojimus Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Centro interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei tarptautinėse organizacijose;

16.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

16.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.9. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Centro direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų). Jis (jie) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Centro direktoriui. Jeigu Centro direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka sveikatos apsaugos ministro paskirtas Centro direktoriaus pavaduotojas ar kitas valstybės tarnautojas.

18. Centro direktoriaus pavaduotojas (-ai):

18.1. Centro direktoriaus jam (jiems) priskirtose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

18.2. Centro direktoriaus jam (jiems) priskirtose administravimo srityse koordinuoja Centro padalinių veiklą;

18.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus.

 

V SKYRIUS

CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

20. Centro finansų kontrolė atliekama Centro direktoriaus tvirtinamų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka. Centro finansų kontrolę atlieka Centro direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

21. Centro metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę pagal kompetenciją atlieka Centro direktorius ir Sveikatos apsaugos ministerijos struktūriniai padaliniai.

22. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus audito padalinys.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-22