Pranešimas apie 2018-09-21 NVSC prie SAM Marijampolės departamente gautą nagrinėti UAB „Infraplanas" planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-10-19

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ūkininkė Kristina Kučinskienė

Sasnos g. 6b, Kantališkių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“

K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-09-21

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Avidės su skerdykla statyba ir

eksploatacija. Kantališkių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Ūkininkė planuoja laikyti ėriavedes, jų prieauglį, avinus bei vykdyti avių skerdimą. Avis planuojama laikyti mėsai. Avių laikymui statoma nauja avidė, o skerdimui bus įrengiama skerdykla. Numatoma laikyti iki 80 sutartinių gyvulių (SG), susidarys 1 11855 m3 kraikinio mėšlo, pagaminta 232,96 t. avies skerdenos.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-avides-su -skerdykla-kantaliskiu-k-sasnavos-sen-marijampoles-sav-statybos-ir-eksplotacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-viesa-susirinkim/