Pranešimas apie 2018-09-19 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB „Renerga“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių įrengimo Kavarsko sen., Anykščių r. sav. - PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-10-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Renerga“, įmonės kodas 156722333,

Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r.,

Tel.: 8 349 56627, el. paštas: m.juodis@renerga.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas,

Klaipėda, Vilhelmo Berbomo g. 10,

Tel.: (8~46) 398848, tel./faks.: (8~46) 390818, e.p.:

info@corpi.lt, aurelija.zaliene@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-09-19

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vėjo elektrinių įrengimas, (Elektros gamyba, Kodas pagal EVRK 2 red. 35.11)

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

 

UAB „Renerga“ planuoja įrengti 7 vėjo elektrines.

PŪV – vėjo elektrinės – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (vėjo). PŪV technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai: elektros energijos gamyba VE ir pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros energijos paskirstymo sistemą..

 

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.corpi.lt