Pranešimas apie 2018-01-08 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB „Utenos šilumos tinklai" planuojamos ūkinės veiklos – Utenos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant naują biokuru kūrenamą 8 MW vandens šildymo katilą su pakura ir bio

Galioja iki

2018-02-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Utenos šilumos tinklai“, įmonės kodas 183843314,

Pramonės g. 11, Utena,

Tel.: (8 389) 63641, el. p. siluma@ust.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija,  įmonės kodas 195551983

Žolyno g. 36, LT-10210, Vilnius,

Tel.: (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848, el. p.: nvspl@nvspl.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-01-08

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Šilumos ir elektros energijos gamyba deginant: dujinį, skystąjį kurą ir biokurą. Kodas pagal EVRK 2 red. klasifikatorių 35.30: garo tiekimas ir oro kondicionavimas Pramonės g. 11, Utena

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

 

Naujas 8 MW galios vandens šildymo katilas su darbui ir eksploatacijai skirtais įrenginiais bus sumontuotas esamame biokuro sandėlyje prie termofikacinės elektrinės. Statinio paskirtis keičiama į katilinės. Išlaikomas esamas statinio konstruktyvas, pastatas rekonstruojamas. Reikalavimus atitinkančia siena atskiriamos katilinės bei TE kuro sandėlio (judamų grindų) patalpos statinyje. Prie katilinės pastato įrengiamas biokuro sandėlys, kuriame bus galimybė sukaupti biokuro rezervą ne mažiau kaip 12 valandų VŠK darbui nominaliu režimu bei pelenų konteinerio patalpa. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.nvspl.lt/index.php?724577737