Pranešimas apie 2017-12-29 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB Molėtų šiluma" planuojamos ūkinės veiklos – vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje, Mechanizatorių g. 7, Molėtuose - PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-01-29

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB UAB „Molėtų šiluma“,įmonės kodas 167610175,

Mechanizatorių g. 7, Molėtai,

Tel.: (8 383) 51962, el. p. ms@moletusiluma.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija,  įmonės kodas 195551983

Žolyno g. 36, LT-10210, Vilnius,

Tel.: (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848, el. p.: nvspl@nvspl.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-12-29

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Šilumos ir elektros energijos gamyba deginant: dujinį, skystąjį kurą ir biokurą. Kodas pagal EVRK 2 red. klasifikatorių 35.30: garo tiekimas ir oro kondicionavimas Mechanizatorių g. 7, Molėtai

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

 

Molėtų miesto katilinėje planuojama DE – 10 markės katilą (galingumas 5 MW) pakeisti į analogišką, biokuro katilą (galingumas 5 MW), kurio darbo laikas, sunaudojamas kuras ir jo kiekis nesikeis. Molėtų miesto katilinėje pagaminama apie 24263 MW/h per metus šiluminės energijos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.nvspl.lt/index.php?1299286627