Pranešimas apie 2017-09-05 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „LT Energija“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2017-10-04

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą UAB „LT Energija“ elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Kerkutviečių, Lumpėnų, Sodėnų ir Trakininkų k., bei Vilkyškių sen., Vilkyškiai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „LT Energija“

Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“

Taikos p119, Klaipėda LT-94231

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-09-05 Nr.AD.7-284

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Kerkutviečių, Lumpėnų, Sodėnų ir Trakininkų k. bei Vilkyškių sen., Vilkyškiai.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „LT Energija“ numato iki 19 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, bendras aukštis iki 220 m, statybą ir eksploataciją.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-pagegiu-savivaldybeje-----